Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον μία περιβαλλοντική ζημία επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνεργάζεται με αυτά τα κράτη μέλη μέσω, κυρίως, της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την πρόληψη ή, εφόσον απαιτείται, για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

 

2. Εφόσον έχει επέλθει περιβαλλοντική ζημία στην Ελληνική Επικράτεια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρέχει επαρκείς πληροφορίες στα κράτη μέλη που ενδεχομένως συν-επηρεάζονται από τη ζημία αυτή. Ειδικότερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παραχωρεί κάθε αναγκαία πληροφορία στις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών, προκειμένου να μπορέσουν αυτές να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

 

3. Όταν εντοπίζεται στην Ελληνική Επικράτεια περιβαλλοντική ζημία, η οποία δεν προκλήθηκε εντός των συνόρων της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί:

 

α) να ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

 

β) να διατυπώνει συστάσεις για τη λήψη μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης, και

 

γ) να επιδιώκει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα, την ανάκτηση των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε λόγω της λήψης μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης.

 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, εγκαθιστά μηχανισμούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολύνει τη λήψη όλων των μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη, την αποφυγή και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.