Προεδρικό διάταγμα 14/3/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, II και III, όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα ως εξής:

 

Α. 1. Τομέας Ι

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Τομέας II

 

α.

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2,

 

β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που υφίσταντο προ τις 27-07-1977 (ημέρα δημοσίευσης του νόμου 651/1977) και είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

3. Τομέας III

 

α.

Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που υφίσταντο προ τις 27-07-1977 (ημέρα δημοσίευσης του νόμου 651/1977) και είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 απαιτείται όπως:

 

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β. τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

6. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8 m.

 

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 1,50 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων (γυμνασίου - λυκείου, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου,παιδικού σταθμού, πολιτιστικών λειτουργιών, διοίκησης - πολιτισμού - αναψυχής, αθλητικών δραστηριοτήτων, άθλησης) που καθορίζονται με το άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώροι γυμνασίου - λυκείου, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου,παιδικού σταθμού, πολιτιστικών λειτουργιών, διοίκησης - πολιτισμού - αναψυχής

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0,8

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας κάθε χώρου.

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

2. Χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων και άθλησης:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0,4

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10 m.

 

Γ. Και για τους τρεις τομείς Ι, ΙΙ και III ισχύουν τα εξής:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών εξωστών.

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

3. Για τους πεζοδρόμους που προβλέπονται στην περιοχή ένταξης επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σ' αυτούς.

 

4. Επιβάλλεται, ο έλεγχος όλων των έργων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα για την προστασία των τμημάτων του αρχαίου υδραγωγείου που προεκτείνονται εκτός του ΚΧ 2104 στον πεζόδρομο και στην πρασιά του οικοδομικού τετραγώνου 2108 απαγορεύεται οιαδήποτε εκσκαφή για δημόσιο δημοτικό ή ιδιωτικό έργο. Στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 2108 στην πιθανή προέκταση του υδραγωγείου μέχρι το φρέαρ που εμφανίζεται μεμονωμένα θα πρέπει να προηγηθεί διασκόπηση του εδάφους πριν εκτέλεση οιουδήποτε έργου για λόγους προστασίας του μνημείου και ασφαλείας τυχόν μελλοντικών κατασκευών.

 

5. Η περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος χαρακτηρίζεται ως προς τη γεωλογική καταλληλότητα με τα στοιχεία ΑΚ, ΑΚ1, ΑΚ2, ΑΚ3, ΚΠ, ΚΠ1, ΚΠ2, ΚΠ3, ΚΠ4 όπως φαίνονται στα διαγράμματα του ίδιου ως άνω άρθρου ως εξής:

 

α. Περιοχές Γεωλογικά ακατάλληλες για δόμηση (ΑΚ) και ειδικότερα:

 

α)α. Περιοχή (ΑΚ): ταυτίζεται με τις περιοχές της κοίτης των υδρορευμάτων καθώς και μια ζώνη 10 μέτρων εκατέρωθεν της ζώνης οριοθέτησης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

Οι περιοχές αυτές κρίνονται ως ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη.

 

α)β. Περιοχή (ΑΚ1): ταυτίζεται με την περιοχή που βρίσκεται εντός της ζώνης των 150 m από την περίφραξη του Νεκροταφείου.

α)γ. Περιοχή (ΑΚ2): ταυτίζεται με μια ζώνη 15 m από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής.

α)δ. Περιοχή (ΑΚ3): ταυτίζεται με την ζώνη των 25 m εκατέρωθεν του άξονα των γραμμών μεταφοράς 150 kV και 400 kV της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

β. Περιοχές Γεωλογικά κατάλληλες με προϋποθέσεις (ΚΠ) και ειδικότερα:

 

β)α. Περιοχή (ΚΠ1): ταυτίζεται με τις περιοχές που δομούνται από τα Πλευρικά ασβεστολιθικά κορήματα (Q.cs,sc) (Άγιος Αθανάσιος, Πέτα). Στις περιοχές αυτές προϋπόθεση είναι να αφαιρείται το ανώτερο χαλαρό τμήμα των κορημάτων πάχους 1 m και η θεμελίωση να γίνεται στο υποκείμενο υγιές τμήμα αυτών. Επίσης προϋπόθεση για την ασφαλή θεμελίωση των κατασκευών είναι η εκπόνηση Γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης, η οποία θα περιέχει προτάσεις θεμελίωσης που θα βασίζονται σε μια τουλάχιστον δειγματοληπτική γεώτρηση με επί τόπου και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές. Προϋπόθεση ακόμη είναι για την περιοχή του Πέτα να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των κατασκευών από την διείσδυση του υπόγειου νερού (λόγω υψηλής στάθμης του υδροφόρου). Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την άντληση νερού κατά την κατασκευή (με την προϋπόθεση να διακόπτεται μετά την κατασκευή), την εκπόνηση μελέτης στεγάνωσης του υπογείου, την κατασκευή ζώνης αποστράγγισης του νερού και την απαγόρευση τοποθέτησης αντλίας με σκοπό την μόνιμη άντληση.

 

β)β. Περιοχή (ΚΠ2): ταυτίζεται με την περιοχή που δομείται από Ασβεστολιθικά και σχιστολιθικά κορήματα (sc) (Αμάχαιρη). Τα ασβεστολιθικά και σχιστολιθικά κορήματα που συναντιόνται στην περιοχή αυτή δεν ενδείκνυνται για θεμελίωση και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αφαιρούνται έτσι ώστε η θεμελίωση να γίνεται στο υποκείμενο υγιές τμήμα των σχιστόλιθων.

 

Όσον αφορά τις υδρογεωλογικές συνθήκες παρατηρείται υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και στην περιοχή Αμάχαιρη και έτσι προϋπόθεση για την ασφαλή θεμελίωση των κατασκευών είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την θεμελίωση αλλά και μετά την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομήματος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την άντληση νερού κατά την κατασκευή (με την προϋπόθεση να διακόπτεται μετά την κατασκευή), την εκπόνηση μελέτης στεγάνωσης του υπογείου, την κατασκευή ζώνης αποστράγγισης του νερού και την απαγόρευση τοποθέτησης αντλίας με σκοπό την μόνιμη άντληση.

 

β)γ. Περιοχή (ΚΠ3): ταυτίζεται με τις περιοχές που δομούνται από τους σχιστόλιθους - φυλλίτες (Seh, ph) (Βαλμέσα, Αμάχαιρη, Γήπεδο, Πέτα). Ο σχηματισμός των σχιστόλιθων - φυλλιτών που συναντιέται στις περιοχές Βαλμέσα, Αμάχαιρη, Γήπεδο και Πέτα θεωρείται κατάλληλος για θεμελίωση κατασκευών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αφαίρεση του μανδύα αποσάθρωσης και η θεμελίωση να γίνεται στο υποκείμενο υγιές τμήμα των σχιστόλιθων. Όσον αφορά τις υδρογεωλογικές συνθήκες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος αναπτύσσεται σε μικρά βάθη στις περιοχές Βαλμέσα και Αμάχαιρη και έτσι προϋπόθεση για την ασφαλή θεμελίωση των κατασκευών είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την θεμελίωση αλλά και μετά την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομήματος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την άντληση νερού κατά την κατασκευή (με την προϋπόθεση να διακόπτεται μετά την κατασκευή), την εκπόνηση μελέτης στεγάνωσης του υπογείου, την κατασκευή ζώνης αποστράγγισης του νερού και την απαγόρευση τοποθέτησης αντλίας με σκοπό την μόνιμη άντληση.

 

β)δ. Περιοχή (ΚΠ4): ταυτίζεται με τις περιοχές που δομούνται από τις Τεταρτογενείς αποθέσεις (Qal) (Βαλμέσα, Πέτα, Γήπεδο). Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις δεν ενδείκνυνται για θεμελίωση και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αφαιρούνται έτσι ώστε η θεμελίωση να γίνεται στο υγιές τμήμα των υποκείμενων σχιστόλιθων. Αναφορικά με τις υδρογεωλογικές συνθήκες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφαλή θεμελίωση των κατασκευών επισημαίνεται η υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στις περιοχές αυτές. Έτσι προϋπόθεση επίσης για τις περιοχές αυτές, είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την θεμελίωση αλλά και μετά την κατασκευή για την προστασία από τα υπόγεια ύδατα.

 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την άντληση νερού κατά την κατασκευή (με την προϋπόθεση να διακόπτεται μετά την κατασκευή), την εκπόνηση μελέτης στεγάνωσης του υπογείου, την κατασκευή ζώνης αποστράγγισης του νερού και την απαγόρευση τοποθέτησης αντλίας με σκοπό την μόνιμη άντληση. Επίσης για την περιοχή του Πέτα απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων (σημειώνεται ότι στην περιοχή αυτή παρατηρήθηκαν λιμνάζοντα νερά).

 

β)ε. Περιοχή (ΚΠ): ταυτίζεται με περιοχές στις οποίες υπάρχουν τεχνητές επιχωματώσεις - μπάζα. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν στον Άγιο Αθανάσιο, στο Πέτα, στο Γήπεδο και στη Βαλμέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις περιοχές αυτές είναι να αφαιρούνται τα μπάζα και η θεμελίωση να γίνεται στο υγιές τμήμα των υποκείμενων σχηματισμών όπου για κάθε έναν από αυτούς ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.