Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 168

Άρθρο 168: Κτίρια κοινής ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Έργα Ύδρευσης κ.τ.λ.)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 του από 18-08-1988 προεδρικού διατάγματος)

 

1. α) Για κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, καθώς και για κτίρια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που βρίσκονται σε υψηλή τάση, επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από ένα κτισμάτων στο ίδιο γήπεδο.

 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση των κτιρίων της προηγούμενης παραγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 162 που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση αναφέρεται:

 

α)α) στην αρτιότητα του γηπέδου που η επιφάνειά του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 500 m2.

 

β)β) στις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

 

γ)γ) στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος και το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,2 και στο συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

 

2. α) Για τα κτίρια στέγασης μηχανικών εγκαταστάσεων ή αποθηκών τηλεπικοινωνιακού υλικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Οι όροι δόμησης αυτών καθορίζονται από τις παρακάτω διατάξεις:

 

α)α) ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 10 m.

β)β) μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου 30% της επιφάνειας αυτού.

γ)γ) μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο ύψος 11 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

δ)δ) ο Συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης σε 3,3.

ε)ε) επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.

 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων στέγασης μηχανικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος καθώς και μεταλλικών κατασκευών (πυλώνων) στήριξης κατόπτρων, κεραιών κ.λ.π. αναγκαίων για τα δίκτυα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση χορηγείται για τα παρακάτω:

 

α)α) την αρτιότητα του γηπέδου του οποίου η επιφάνεια δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 m2.

β)β) τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 2,50 m.

γ)γ) το ποσοστό κάλυψης, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος, το συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,2 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

 

γ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητών κέντρων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (προκατασκευασμένων οικημάτων), σε οποιαδήποτε θέση του γηπέδου, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του μόνιμου τηλεπικοινωνιακού κέντρου ή της επέκτασης τυχόν υφισταμένου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή των αναγκαίων έργων ύδρευσης (δεξαμενές - αντλιοστάσια) και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 162 που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση χορηγείται για τα παρακάτω:

 

α) την αρτιότητα του γηπέδου η επιφάνεια του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 m2.

β) τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

γ) το ποσοστό κάλυψης, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος και το συντελεστή δόμησης του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,2 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

 

4. Η παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και για εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, για εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ύδατος, καθώς και για κτίρια εξυπηρέτησης γενικά των εγκαταστάσεων αυτών και του προσωπικού.

 

5. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 162 για το ύψος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.