Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 283

Άρθρο 283: Απαλλοτρίωση ακινήτων κατά την άμεση εφαρμογή του σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 38 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Για την απαλλοτρίωση των ακινήτων που πρέπει να απαλλοτριωθούν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 276 εφαρμόζονται ανάλογα, για τη διαδικασία και τον υπολογισμό της αποζημίωσης, οι σχετικές διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ακίνητα μπορούν να απαλλοτριώνονται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν σκοπό, μεταξύ των άλλων, την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων και τον εξωραϊσμό των χώρων. Τα ακίνητα περιέρχονται από την απαλλοτρίωση τους στη κυριότητα των προαναφερόμενων νομικών προσώπων και διατίθενται με τον τρόπο και τους όρους που περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 276. Πάντως τα προερχόμενα από τα ακίνητα αυτά οποιαδήποτε κέρδη διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για την εφαρμογή του σχεδίου και τον εξωραϊσμό της πόλης, κώμης κ.τ.λ. που αυτά βρίσκονται.

 

3. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και για τα απαλλοτριωτέα ακίνητα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 276 τηρουμένων απαραιτήτως των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.