Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκομένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(από 26-05-1993 προεδρικό διάταγμα)

 

1. α. Στις περιπτώσεις που τμήματα ιδιοκτησίας ή κοινόχρηστου χώρου περιλαμβάνονται σε περιοχές εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, για την εφαρμογή του οποίου ισχύει διαφορετικό καθεστώς επιβαρύνσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών λαμβάνονται υπόψη οι επιβαρύνσεις και ωφέλειες που προβλέπονταν για τα τμήματα αυτά από το καθεστώς που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

β. Ο τρόπος υπολογισμού των υποχρεώσεων και ωφελειών καθορίζεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων και ωφελειών γίνεται σε κάθε περίπτωση με τη διαδικασία του άρθρου 48.

 

γ. Όπου από τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διαδικασία σύνταξης της πράξης εφαρμογής (παράγραφοι 3 περιπτώσεις β και γ, 4 περίπτωση β και 7) καλούνται προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα, εάν εκδίδεται, και σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις. Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων αρχίζει από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης.

 

δ. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συμψηφισμός αφορά την εισφορά σε γη του άρθρου 45 και όχι την εισφορά σε χρήμα του άρθρου 46.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται ως:

 

α. Περιοχές Α, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε:

 

α)α) με βάση τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος,

 

β)β) με τις ίδιες διατάξεις μετά την ισχύ του νόμου 1337/1983 αλλά αποτελούν πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού υφιστάμενου πριν από το έτος 1923 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 50.

 

β. Περιοχές Β, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε:

 

α)α) με βάση τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 45.

 

β)β) με βάση τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 50.

 

γ)γ) με βάση τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 αποτελούν πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού υφιστάμενου πριν από το έτος 1923 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 50.

 

γ. Περιοχές Γ, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε με βάση τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45.

 

3. Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της παραγράφου 1 περίπτωση β του παρόντος άρθρου, ως εξής:

 

α) Αν δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:

 

α)α) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους III και

 

β)β) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β:

 

α)α)α) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους III

β)β)β) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 45 και

γ)γ)γ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α)α)α, υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περίπτωσης β)β)β, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση εμβαδού (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

 

Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 45.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α)α)α υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από αυτές της περίπτωσης β)β)β, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης α)α)α.

 

β) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:

 

α)α) Για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α, υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 1 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

β)β) Για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β,

 

α)α)α) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους III.

 

Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη παλαιότερες επιβαρύνσεις και συμψηφίζονται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 1 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

β)β)β) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 45, και

 

γ)γ)γ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α)α)α υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περίπτωσης β)β)β. η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους III.

 

Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 45.

 

Εάν οι αυτοαποζημιώσεις και υποχρεώσεις προς τρίτους που προκύπτουν από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση α)α)α είναι μεγαλύτερες από την οφειλόμενη Εισφορά σε γη που προκύπτει από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση β)β)β, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης α)α)α.

 

γ) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και των ωφελειών των ιδιοκτησιών των περιοχών Β γίνεται ως εξής:

 

α)α) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 45 και

 

β)β) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις της προηγούμενης περίπτωσης α)α με παλαιότερες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 1 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α)α υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από τις τυχόν παλαιότερα καταβληθείσες υποχρεώσεις από αυτοαποζημιώσεις ή λόγω αποζημίωσης τρίτων, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να συμπληρωθεί η διαφορά. Εάν είναι μικρότερες, θεωρείται ότι εξαντλήθηκαν οι υποχρεώσεις της.

 

4. Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Γ, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της παραγράφου 1 περίπτωση β του παρόντος άρθρου, ως εξής:

 

α) Αν δεν έχουν εκπληρωθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:

 

α)α) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν έως 500 m2 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

 

β)β) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παράγραφο 3, περίπτωση α β)β του παρόντος άρθρου.

 

β) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:

 

α)α) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν έως 500 m2 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

 

Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 1 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

β)β) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση β)β)β του παρόντος άρθρου.

 

γ) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση και το πλάτος του, τότε για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών των περιοχών Γ που έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου.

 

5. Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο και τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών τα τμήματα αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

 

Εάν λόγω τακτοποίησης ή προσκύρωσης μεταβάλλεται το εμβαδόν των παραπάνω επιμέρους τμημάτων ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και ωφελειών, γίνεται με βάση το αρχικό εμβαδόν των τμημάτων αυτών και το προκύπτον μετά την τακτοποίηση ή προσκύρωση πρόσωπο.

 

Ειδικότερα όταν η ιδιοκτησία των περιοχών Β αποκτά πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο των περιοχών Α, ο υπολογισμός των υποχρεώσεων αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ. Η κατά το άρθρο 290 παράγραφος 7 μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στην περιοχή Α.

 

6. Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών περιοχών Β και Γ που βρίσκονται στο κοινό όριο των περιοχών αυτών, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής ως εξής:

 

α) Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει τις περιοχές Β από τις περιοχές Γ.

 

α)α) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 45.

 

β)β) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 45.

 

γ)γ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτησιών των περιοχών Β έναντι των ιδιοκτησιών των περιοχών Γ όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του προηγούμενης περίπτωσης β)β, αναλαμβάνονται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β) Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Β από περιοχές Γ βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο, τότε:

 

α)α) Όταν τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 περίπτωση α και 2 περίπτωση β και γ του παρόντος άρθρου.

 

β)β) Όταν οι ιδιοκτησίες των περιοχών Β αποκτούν πρόσωπο με προσκύρωση ή τακτοποίηση σε κοινόχρηστο χώρο των περιοχών Γ, τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών των περιοχών Β αναλαμβάνει ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ)γ) Όταν οι ιδιοκτησίες των περιοχών Γ τακτοποιούνται συμμετέχουν στη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων αυτών ανάλογα με το μήκος του προσώπου που αποκτούν μετά την τακτοποίηση. Η κατά το άρθρο 290 παράγραφος 7 μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στην περιοχή Γ.

 

7. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 λαμβάνονται υπόψη επιβαρύνσεις από τη συμμετοχή σε διάνοιξη οδού εκτός σχεδίου πόλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 653/1977, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 1 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής. Ειδικότερα υπολογίζονται οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 και αν το σύνολο των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας για τη διάνοιξη της εκτός σχεδίου οδού (αυτοαποζημιώσεις και τυχόν αποζημιώσεις προς τρίτους) είναι ίσο ή μεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 45 θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, άλλως βαρύνεται με τη διαφορά.

 

8. Κατά τον υπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών οικοδομήσιμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 264 που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 και επόμενες του άρθρου 45, δεν λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στις ελάχιστες κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση απαιτούμενες για το εμβαδόν διαστάσεις αρτιότητας, που ίσχυαν για το οικόπεδο και προβλέπονταν από τις πολεοδομικές διατάξεις για το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο αλλά το υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας.

 

9. Πράξεις τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας που έχουν συνταχθεί για κοινόχρηστους χώρους που διαχωρίζουν περιοχές Α από περιοχές Β ή Γ, αλλά δεν έχουν τελειωθεί μέχρι την 14-06-1993 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 26-05-1993 προεδρικό διάταγμα) ανασυντάσσονται κατά το μέρος που έρχονται σε αντίθεση ή ρυθμίζουν διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.