Προεδρικό διάταγμα 15/10

ΠΔ 15/2010: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 15/2010: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, (ΦΕΚ 35/Α/2010), 01-03-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 27, παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 (παράγραφος 6 περίπτωση γ) και 8 (παράγραφος 2) του νόμου [Ν] 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/1992) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 6) του νόμου 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

β) Των άρθρων 51, 55 (παράγραφοι 13 και 14) και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/Α/2009).

 

δ) Του νόμου 3270/2004 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού και θέματα Τουρισμού (ΦΕΚ 187/Α/2004), όπως ισχύει.

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 149/2005 Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 211/Α/2005).

 

στ) Της με αριθμό [Α] 2672/3-12-2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

 

ζ) Του προεδρικού διατάγματος 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π. (ΦΕΚ 213/Α/2009)

 

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 231.634,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΚΑΕ 0200, 0511 και 0512).

 

3. Τη με αριθμό 15/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και του Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Άρθρο 2: Αποστολή Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Άρθρο 3: Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Άρθρο 4: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 26-02-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.