Προεδρικό διάταγμα 164/04

ΠΔ 164/2004: Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 164/2004: Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, (ΦΕΚ 134/Α/2004), διόρθωση (ΦΕΚ 135/Α/2004), 19-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και τα άρθρα 6 παράγραφοι 4 και 5 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 261/Α/1995) και 22 του νόμου 2789/2000 Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 1998/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-05-1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 21/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1735/1987 Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 195/Α/1987) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους (ΦΕΚ 201/Α/1995).

 

3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1388/1983 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 281/Α/2003) και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 400/1995 Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ 226/Α/1995).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/2002).

 

5. Την με αριθμό 106/19-05-2004 γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 

6. Την με αριθμό 162/2004 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Αρχή της μη διάκρισης

Άρθρο 5: Διαδοχικές συμβάσεις

Άρθρο 6: Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων

Άρθρο 7: Συνέπειες παραβάσεων

Άρθρο 8: Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης

Άρθρο 9: Ενημέρωση και διαβούλευση

Άρθρο 10: Ειδικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 11: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-07-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.