Προεδρικό διάταγμα 16/2/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 380/Δ/1984) τροποποιείται και συμπληρώθηκε ως εξής:

 

1. Τα στοιχεία 1 και 2 της περίπτωσης δ της παραγράφου Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τοπογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:10.000 έως 1:50.000 στο οποίο να φαίνεται η θέση του γηπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό δίκτυο και η σύνδεσή του με το δίκτυα τεχνικής υποδομής της περιοχής καθώς και φωτογραφίες του γηπέδου και της ευρύτερης περιοχής του.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες . Εφόσον πρόκειται για γήπεδο συνεχόμενο προς τη θάλασσα ή γήπεδο που η ελάχιστη απόστασή του από την ακτή είναι μικρότερη ή ίση με 200 m απαιτείται επιπλέον στο διάγραμμα ο χαρακτηρισμός της ακτής (βραχώδης, αμμώδης, μικτή) και ο προσδιορισμός της έκτασής της καθώς και η τυχόν καθορισμένη γραμμή αιγιαλού.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ε της παραγράφου Α προστίθεται:

 

{Η παραπάνω έγκριση έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.}

 

3. Οι περιπτώσεις β,γ, δ τη υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β αντικαθίσταται ως εξής:

 

Β) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης για μεν τα πρώτα 20 στρέμματα ορίζεται όπως στη περίπτωση α για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15.

 

Γ) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης για μεν τα πρώτα 50 στρέμματα ορίζεται όπως στη περίπτωση β για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,1.

 

Δ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης για μεν τα 100 στρέμματα ορίζεται όπως στη περίπτωση γ για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,03.

 

4. Η περίπτωση ε της ίδια ως άνω παραγράφου Β καταργείται και αριθμούνται ανάλογα οι επόμενες περιπτώσεις. Οι τρίτη και τέταρτη περίοδοι της περίπτωση στ της αυτής παραγράφου Β η οποία αριθμείται ήδη αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Κατ εξαίρεση των διατάξεων αυτής της περίπτωσης για κτίρια που το πλησιέστερο προς την ακτή σημείο τους απέχει λιγότερο από 200 m ή για κτίρια που βρίσκονται εξ ολοκλήρου σε ζώνη 200 m από την ακτή ορίζεται μέγιστος αριθμός ορόφων 2. Το ύψος των διαφόρων κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m.}

 

5. Οι υποπαράγραφοι 2, 3 και 4 της παραγράφου Β αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται περιοχές πολεοδομικών κινήτρων για τουριστικές - ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για γήπεδα ή τμήματα γηπέδων εμβαδού μέχρι 10 στρέμματα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, και στα οποία ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η περίπτωση η της παραγράφου Γ του παρόντος διατάγματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται ανώτατο όριο εκμετάλλευσης τα 5.000 m2.

 

3. Κατ' εξαίρεση της υποπαραγράφου 2 για γήπεδα ή τμήματα γηπέδων που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ορίζεται ο συντελεστής δόμησης ως Β1.}

 

6. Οι περιπτώσεις β, η, θ και ι της παραγράφου Γ αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Τα κτίρια των τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων τοποθετούνται σε απόσταση 70 m τουλάχιστον από την γραμμή του αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

{η. Ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα 4.000 m2.

 

θ) 1. Είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των 4.000 m2 με την προϋπόθεση παραχώρησης με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αποζημίωση στο Δήμο ή Κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο, έκτασης ανάλογης με την επιπλέον των τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων πραγματοποιούμενης εκμετάλλευσης ως κάτωθι:

 

1.1. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 4.000 m2 και μέχρι 8.500 m2 έκταση ίση με το διπλάσιο της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης.

 

1.2. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 8.500 m2 και μέχρι 13.500 m2 έκταση ίση με το τριπλάσιο της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης.

 

1.3. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 13.500 m2, για τα πρώτα 13.500 m2 ως ανωτέρω, για δε τα επιπλέον, έκταση ίση με το εννεαπλάσιο της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης.

 

θ)2. Είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των 5.000 m2 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β με την προϋπόθεση παραχώρησης με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αποζημίωση στο Δήμο ή Κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο έκτασης ανάλογης με την επιπλέον των πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων πραγματοποιούμενης εκμετάλλευσης ως κάτωθι:

 

2.1. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 5.000 m2 και μέχρι 9.500 m2, έκταση ίση με το διπλάσιο της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης.

 

2.2. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 9.500 m2 και μέχρι 14.500 m2 έκταση ίση με το τριπλάσιο της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης.

 

2.3. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 14.500 m2, έκταση ίση με το εννεαπλάσιο της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης.

 

3. Για παραχωρούμενη έκταση μέχρι και 4.000 m2 είναι δυνατή η μετατροπή της σε χρηματικό ποσό της τιμής μονάδας οριζόμενης σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεων διατάξεις.

 

Η αρτιότητα και το ποσοστό εκμετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σ' ολόκληρη την έκταση πριν την παραχώρηση του τμήματος της παραγράφου αυτής.

 

Η θέση της έκτασης που παραχωρείται καθορίζεται πάνω στο σχέδιο της κατά την παράγραφο Γ)ζ γενικής διατάξεως.

 

Πάντως η έκταση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η εκποίηση της κατά τα ανωτέρω παραχωρούμενης έκτασης. Ως χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με την μαζική αναψυχή, τουριστικά περίπτερα, γήπεδα αθλοπαιδιών, εγκαταστάσεις πλαζ, παιδικές χαρές, αποκλειομένων ξενώνων και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και κατασκηνώσεων παραθερισμού (camping).

 

ι. Για τις κατασκηνώσεις παραθερισμού (camping) που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή οι περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από γνωμοδότηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Οι περιφράξεις επιτρέπονται μετά από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Ως ακτή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος νοείται το προ την ξηρά όριο του αιγιαλού και εάν η οριογραμμή αυτή δεν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείμενες διατάξεις νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς θάλασσας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.