Προεδρικό διάταγμα 16/8/88b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς ΙΑ, IB και ΙΓ ως εξής:

 

Α. Τομέας ΙΑ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 140 m2 και

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 120 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Β. Τομέας IB

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμη εφόσον:

 

α) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m, ελάχιστο εμβαδόν 250 m2 και

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 120 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Γ. Τομέας ΙΓ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m, ελάχιστο εμβαδόν 200 m2 και

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης η προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 120 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Δ. Επιπλέον και για τους τρεις τομείς (ΙΑ, IB, ΙΓ) ισχύουν τα εξής:

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α, Β και Γ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 των ενοτήτων Α, Β και Γ ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους και συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10 m.

 

4. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτής 2,0 m.

 

5. Για τη χορήγηση κάθε οικοδομικής άδειας επιβάλλεται έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.