Προεδρικό διάταγμα 17/6/88b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που:

 

α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) Βρίσκονται εντός των αραιοδομημένων και αδόμητων τμημάτων και των πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

γ) Βρίσκονται εντός των ορίων της πυκνοδομημένης περιοχής του οικισμού που υφίσταται προ του 1923:

 

1. Με όποιες διαστάσεις είχαν στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) και

 

2. Εφόσον στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

 

α) Συντελεστής δόμησης 1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 και

 

β) για τα οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του 1923, συντελεστής δόμησης 1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 160 m2.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 1,8 και κλίση 35%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.