Προεδρικό διάταγμα 186/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

 

α) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. Σε περίπτωση που υπάρχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα τεχνικού διπλωματούχου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορίζεται το μέλος αυτό

 

β) Ένα μόνιμο τεχνικό που υπηρετεί στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως διπλωματούχο Μηχανικό Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολόγο ή Πτυχιούχο Υπομηχανικό που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

γ) Ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

δ) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ε) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβούλιο.

 

3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη, για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.