Προεδρικό διάταγμα 19/5/86b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ, όπως φαίνονται με μπλε γραμμή στα σχετικά διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας Α

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Β. Τομέας Β

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Γ. Τομέας Γ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστά κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Δ. Τομέας Δ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Ε. Για τους τομείς Α, Β, Γ, Δ ορίζονται επιπλέον τα εξής:

 

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων 1 των παραγράφων Α, Β, Γ και Δ θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Υπήρχαν κατά τις 10-03-1982 ημερομηνία που καθορίζεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 και εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων 3 των παραγράφων Α, Β, Γ και Δ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα που υφίστανται κατά τις 10-03-1982 και το εμβαδόν τους είναι μικρότερο των 150 m2 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2

 

3. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis) το μέγιστο ύψος αυτού ορίζεται σε 8.5 m.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων που ανεγείρονται στους χώρους ειδικού προορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.