Προεδρικό διάταγμα 19/6/87c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των τομέων Α και Γ ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2 και

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) για τμήμα οικοπέδου εμβαδού μικρότερου ή ίσου των 1000 m2, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους με δυνατότητα να καλυφθούν μέχρι 120 m2, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς υπέρβαση των ελαχίστων αποστάσεων των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου.

 

β) Για το τμήμα του οικοπέδου πέραν των 1000 m2 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 30% της επιφανείας του.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται για τα οικόπεδα της παραγράφου 4 εδάφιο α του παρόντος διατάγματος σε 0,60 και για οικόπεδα του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου σε 0,40.

 

6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων των τομέων Α και Γ 7,5 m.

 

7. Ειδικά για τον τομέα Γ, το ύψος καθορίζεται για κάθε κτίριο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. Στις περιπτώσεις που το καθοριζόμενο από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ύψος δεν επιτρέπει την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 1000 m2 να αυξηθεί σε 50% και για το τμήμα του οικοπέδου πέραν των 1000 m2 σε 40%.

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

9. Υπεράνω του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους δεν επιτρέπεται άλλη κατασκευή εκτός από καπνοδόχο και στέγη.

 

10. Επιβάλλεται με την εξάντληση του συντελεστή δόμησης και οπωσδήποτε με την κατασκευή του δεύτερου ορόφου, η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30% και μέγιστο ύψος 2 m.

 

11. Οι ηλιακοί συλλέκτες επιτρέπονται με την προϋπόθεση να προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη. Γι' αυτό το λόγο είναι δυνατή η κατασκευή μικρής οριζόντιας επιφάνειας (λιακωτό) μέχρι 10 m2 για την τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.