Προεδρικό διάταγμα 1/6/93b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Στην περιοχή της αναθεώρησης κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα που κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

β) τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο και τα οποία στις 25-08-1969 ημέρα δημοσίευσης του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται:

 

α) όπως μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

 

ελάχιστη επιφάνεια: 50 m2 και

ελάχιστη πλευρά: 5 m και

 

β) όπως στην περιοχή της επέκτασης τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 7,50 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.

 

7. Στον οικοδομήσιμο χώρο που χαρακτηρίζεται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχεία Π ορίζεται:

 

συντελεστής δόμησης: 0,5 και
μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.

 

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

10. Για την χορήγηση οιασδήποτε άδειας οικοδομής (ανέγερση νέου κτιρίου, προσθήκη, επισκευή) απαιτείται πέραν των απαραιτήτων στοιχείων και η υποβολή φωτογραφιών στις οποίες να απεικονίζεται το οικόπεδο, τυχόν υπάρχον κτίσμα και ο άμεσος περιβάλλων χώρος.

 

11. Για την έκδοση άδειας ανέγερσης νέας οικοδομής, επισκευής, αποκατάστασης, προσθήκης, κατασκευής έργων ή εργασιών καθαίρεσης, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

12. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει τροποποιήσεις που αφορούν στην ογκοπλαστική μορφή των κτιρίων, στις εξωτερικές όψεις, στη διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων σε σημεία μεγάλων κλίσεων και στα υλικά κατασκευής με τρόπο που να προσεγγίζουν τα κτίρια τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού του Πόρου.

 

13. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και τις αποστάσεις του από τα πλάγια και πίσω όρια.

 

Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τρόπο ώστε:

 

Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.
Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.
Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

14. Οι αναλημματικοί τοίχοι όπου απαιτούνται λόγω της κλίσεως του εδάφους κατασκευάζονται υποχρεωτικά από την τοπική γκρίζα πέτρα χωρίς τονισμένους αρμούς και παραμένουν ανεπίχριστοι.

 

Σε περίπτωση κατασκευής αναλημματικού τοίχου για την διαμόρφωση του εδάφους ή για διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου σε οικόπεδα με μεγάλες κλίσεις, το ύψος του αναλημματικού τοίχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5 m, το δε πλάτος του αντιστοίχου επιπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ύψους του αναλημματικού τοίχου.

 

15. Για την σύνθεση, διάταξη και τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.