Προεδρικό διάταγμα 20/10/88b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς:

 

Α. Τομέας ΙΕ (πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β) με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 02-07-1968, ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται, κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφάνειάς τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους και συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν ξεπερνά τα 160 m2

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.5 m.

 

Β. Τομείς ΙΖ και ΙΙΖ (αραιοδομημένο τμήμα οικισμού).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα: α) τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 10 m, ελάχιστο εμβαδόν: 180 m2 και β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο: 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 120 m2

 

5. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

5. α. Συντελεστής δόμησης των οικοπέδων του τομέα ΙΙΖ: 0.6.

 

β. Συντελεστής δόμησης των οικοπέδων του τομέα ΙΖ: 0.8.

 

6. α. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου 5)α, ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.8 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 250 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 150 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους και συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.5 m.

 

Γ. α. Ο συντελεστής δόμησης των χώρων νηπιαγωγείου, βρεφικού σταθμού, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου - λυκείου που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζεται σε 0.4.

 

β. Ο συντελεστής δόμησης του χώρου ΚΟΜΔΕ (Κρατικός Οργανισμός Μηχανημάτων Δημοσίων Έργων) ορίζεται σε 0.3.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.