Προεδρικό διάταγμα 20/5/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφανείας τους.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύφος των ανεγερθησομένων κτιρίων 7,50 m, μετρούμενο από το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου εμπορικών - κοινωφελών εξυπηρετήσεων που καθορίζεται με το άρθρο 1 του παρόντος, πλην των μεγεθών αρτιότητας που καθορίζονται όπως στην προηγούμενη παράγραφο 1, ορίζονται ως εξής:

 

α) Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 7,50 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

3. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

α) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis) και η τοποθέτηση βοηθητικών κτιρίων και λυομένων οικίσκων και εν γένει πρόχειρων κατασκευών.

 

β) Επιβάλλεται ο έλεγχος όλων των μελετών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

 

γ) Επιβάλλεται η εξασφάλιση 1 θέσης στάθμευσης ανά κατοικία εντός του οικοπέδου.

 

δ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε θέσεις των ακινήτων και των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού.

 

ε) Επιβάλλεται η φύτευση του οικισμού περιμετρικά της έκτασης με ψηλό, αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα με θαμνώδη υπόροφο. Τα φυλλοβόλα φυτεύονται προς το νότιο όριο του οικισμού.

 

ζ) Επιβάλλεται η φύτευση των χώρων εγκατάστασης της δεξαμενής νερού του υποσταθμού ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα της μονάδας βιολογικού καθαρισμού με υψηλό αειθαλές πράσινο, ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση των εγκαταστάσεων τους από τον περιβάλλοντα χώρο.

 

η) Επιβάλλεται η διατήρηση στον μέγιστο βαθμό της υφιστάμενης βλάστησης.

 

θ) Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος των οικοπέδων παραμένει χωρίς επίστρωση και φυτεύεται κατά τα 2/3.

 

Στα προκήπια επιπλέον γίνεται φύτευση ανά 25 m2 τουλάχιστον ενός δένδρου.

 

ι) Το δίκτυο των πεζοδρόμων και πλατωμάτων διαμορφώνεται ως χώρος περιπάτου και συνάντησης και φυτεύεται κατάλληλα με υψηλό και χαμηλό πράσινο, υπό την προϋπόθεση να παραμείνει λωρίδα κυκλοφορίας για οχήματα υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

Επίσης, επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σε αυτούς.

 

κ) Οι επιφάνειες των υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίων - πεζοδρόμων επιβάλλεται να είναι χαμηλής ανακλαστικότητας και θερμοχωρητικότητας, αποκλειομένων των συνήθων λευκών πλακών πεζοδρομίου, μαρμάρων, γρανιτών.

 

κ)α) Τα είδη που φυτεύονται επιλέγονται κατόπιν κηποτεχνικής μελέτης ώστε να είναι σε αρμονία με την ευρύτερη περιοχή, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις σε νερό για τη συντήρηση τους.

 

κ)β) α)α) Απαιτείται πρόβλεψη για την όσο το δυνατόν μείωση των επιφανειών των ανοιγμάτων των κτιρίων στις βόρειες πλευρές και αύξηση στις νότιες πλευρές αυτών.

 

β)β)Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σε όλες τις περιπτώσεις τα πλέον σύγχρονα, αποτελεσματικά και ταυτόχρονα οικολογικά, χωρίς εκπομπές επιβλαβών ουσιών.

 

γ)γ) Σε όλα τα κτίρια εγκαθίστανται συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για το θερμό νερό. Η εγκατάσταση διασφαλίζει τη μορφολογική ένταξη των συλλεκτών χωρίς αισθητική επιβάρυνση στα κτίρια, αποκλειομένων υπερυψωμένων δεξαμενών, ανεμοφρακτών και γενικά οποιωνδήποτε κατασκευών που εμποδίζουν τη θέα των υπολοίπων οικοπέδων. Στην περίπτωση στέγης η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται υποχρεωτικά με την κεκλιμένη επιφάνεια αυτής, η δε δεξαμενή νερού και τα ντεπόζιτα νερού κ.λ.π. ενσωματώνονται υποχρεωτικά σε αυτήν.

 

δ)δ) Επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια του οικισμού η κατασκευή, είτε στο υπόγειο των οικοδομών είτε στον ακάλυπτο χώρο, υπόγειων δεξαμενών χωρητικότητας τουλάχιστον 50 m3 για την συλλογή των ομβρίων υδάτων.

 

κ)γ) Τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα των εξωστών και δωμάτων είναι ξύλινα, σιδηρά ή χτιστά. Δεν επιτρέπεται να προεξέχουν αναμονές σιδηρού οπλισμού στις ταράτσες και τα δώματα των οικοδομών. Απαγορεύεται η περίφραξη των οικοπέδων με πρόχειρες κατασκευές (ξερολιθιές, αγκαθωτά συρματοπλέγματα κ.λ.π.).

 

κ)δ) Το κέλυφος των κτιρίων είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού και στο φυσικό περιβάλλον και οι όποιες κατασκευές σ' αυτό (καμινάδες - απολήξεις κλιμακοστάσιων, πέργκολες - στηθαία κ.λ.π.) είναι ενταγμένες δομικά και αισθητικά στο συνολικό σχεδιασμό του κτιρίου.

 

κ)ε) Το χρώμα, οι όγκοι, οι αρχιτεκτονικοί περιορισμοί και γενικά η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού προσαρμόζονται σύμφωνα με μελέτη που εκπονείται με μέριμνα των ιδιοκτητών γης και εφαρμόζεται υποχρεωτικά.

 

4. Κατά την κατασκευή των κτιρίων, τεχνικών έργων, διαμορφώσεων, κοινόχρηστων χώρων και γενικά κάθε έργου υλοποίησης του οικισμού, απαιτείται η τήρηση των όρων της υπ' αριθμόν 140063/25-05-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.