Προεδρικό διάταγμα 20/9/95b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600,00 m2.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: 0,35.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 45% της επιφανείας τους.

2. Συντελεστής δόμησης: 0,45.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας τους.

2. Συντελεστής δόμησης: 0,40.

 

Δ. Τομέας IV:

Συντελεστής δόμησης: 0,25.

 

Ε. Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στους τομείς ΙΙ και ΙΙΙ, η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

Ζ. Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στον τομέα IV, καθορίζεται θέση και διάταξη των κτιρίων όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή, στο ένα από τα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

Η. Στους τομείς ΙΙ και ΙΙΙ τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος που ορίζεται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με μπλε και κόκκινη γραμμή.

 

Θ. Στους τομείς Ι και ΙΙ καθορίζεται όριο ακαλύπτων χώρων, όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

Ι. α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στους τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ορίζεται σε 7,50 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.

 

β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στον τομέα IV ορίζεται σε 4 m.

 

γ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης ύψους μέχρι 1,50 m.

 

δ) Τα κτίρια προσαρμόζονται στις κλίσεις του εδάφους έτσι ώστε σε κανένα σημείο τους το ύψος να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο.

 

Ι. Επιπλέον για όλους τους τομείς ισχύουν τα εξής:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Σε περίπτωση που προκύπτει κτιριακός όγκος πάνω από το φυσικό έδαφος μεγαλύτερος των 1000 m3, επιβάλλεται η διάσπαση ή μετάθεση του όγκου αυτού σε μικρότερους.

 

3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο συνεχόμενο και ενιαίο τμήμα της όψεως κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να είναι μέχρι 20 m. Εφ' όσον το εν λόγω μήκος είναι μεγαλύτερο, επιβάλλεται να υποδιαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα τμήματα είτε με προώθηση τμήματος της όψεως είτε με τη δημιουργία εγκοπών (σκοτίες) ελάχιστου εύρους 30 cm και βάθους 40 cm σε όλο το ύψος της όψεως.

 

4. Τα στηθαία των κλιμάκων και των εξωστών κατασκευάζονται συμπαγή ή εκ λιθοδομής ή ξύλινα.

 

5. Οι περιφράξεις των οικοπέδων πρέπει να είναι συμπαγείς μέχρι ύψους ενός μέτρου. Πέραν του ύψους αυτού επιτρέπεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ή φύτευση.

 

6. Τα κουφώματα θυρών, παραθύρων και προθηκών πρέπει να είναι ξύλινα.

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα ανοίγματα για λόγους ασφαλείας.

 

7. Ο ηλιακός συλλέκτης και η όλη εγκατάσταση αυτού ενσωματώνεται υποχρεωτικά στη στέγη.

 

8. Η αρχιτεκτονική μελέτη των κτιρίων εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Οι εργασίες εκσκαφών και διαμόρφωσης του εδάφους υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Η υλοποίηση του έργου οικιστικής ανάπτυξης θα γίνει σε φάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 6 παράγραφος 9 του νόμου 2052/1992) (ΦΕΚ 94/Α/1992), τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες κατασκευής του οδικού δικτύου και των λοιπών δικτύων υποδομής, σε τμήματα της έκτασης επιφανείας 50 τουλάχιστον στρεμμάτων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.