Προεδρικό διάταγμα 221/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία και αποτελείται από:

 

α. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία ως Πρόεδρο νομίμως αναπληρούμενο από τον Τμηματάρχη του Τμήματος Κατασκευών.

 

β. Τον Τμηματάρχη Μελετών ή Κατασκευών της Διεύθυνσης Έργων κατά περίπτωση και ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ. Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α' ή Β' που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ε. Τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

3. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο παριστάμενος Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Έργων (Μελετών ή Κατασκευών) ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά του διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 

8. Η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.