Προεδρικό διάταγμα 22/1/88 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς VIIIE, VIIIΣΤ και ΙΧ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας VIIIE:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με οποίες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των 70% της επιφάνειάς τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 m.

 

Β. Τομέας VII T:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,5 m.

 

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 m.

 

Γ. Τομέας ΙΧ:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 750 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο: 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 m.

 

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α, Β και Γ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.