Προεδρικό διάταγμα 23/11/90e - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (αναθεώρηση).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ (αναθεώρηση).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ (αναθεώρηση και υπαγωγή στο άρθρο 13).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή που υπάγεται στο άρθρο 13 του νόμου 1337/1983 και προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1,3.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

Δ. Τομέας ΙV (αναθεώρηση και υπαγωγή στο άρθρο 13).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή που υπάγεται στο άρθρο 13 του νόμου 1337/1983 και προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1,1.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

Ε. Τομείς V και VI (υπαγωγή στο άρθρο 13).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή που υπάγεται στο άρθρο 13 του νόμου 1337/1983 και προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,7.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 6 m.

 

ΣΤ. Τομέας VΙΙ (αναθεώρηση και υπαγωγή στο άρθρο 13).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 450 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή που υπάγεται στο άρθρο 13 του νόμου 1337/1983 και προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 6 m.

 

Ζ. Τομέας VΙΙΙ (υπαγωγή στο άρθρο 13 - επέκταση).

 

α) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή που υπάγεται στο άρθρο 13 του νόμου 1337/1983.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 450 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 1,2.

 

β) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στο τμήμα του οποίου το σχέδιο εγκρίνεται:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 450 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2 και

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2 και

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

γ) Σε όλη την περιοχή του τομέα VIII επιπλέον ισχύουν:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

Η. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν για όλους τους τομείς και τα ακόλουθα:

 

1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ)α τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στις 04-07-1980 ημέρα δημοσίευσης του από 11-06-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 374/Δ/1980) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) στις 09-06-1973 ημέρα δημοσίευσης του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

γ) στις 01-09-1969 ημέρα δημοσίευσης του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 70 m2 για όσα οικόπεδα έχουν πρόσωπο στην παραλία.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α, Β, Γ και Η και των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ)α, Ζ)β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της ενότητας Ζ)β τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 63/Δ/1986) όπως τροποποιήθηκε με το 13-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Δ/1989).

 

4. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή πολυκλινούς ισοκλινούς κεραμοσκεπούς στέγης ύψους μέχρι 1,5 m στο σύνολο του κτιρίου ή σε τμήμα αυτού, που αποτελεί τον τελευταίο όροφο.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή περιμετρικών μπαλκονιών.

 

Θ. Στους τομείς ΙΙΙ, IV, V, VI και VIII, όπου επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων και συνεργείων αυτοκινήτων καθορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης:

 

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

Υποχρεωτική υποχώρηση στο ισόγειο της οικοδομικής γραμμής 5 m στο πρόσωπο του οικοπέδου και απόσταση από τα πίσω όρια 2,5 m τουλάχιστον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.