Προεδρικό διάταγμα 23/2/87b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς ΙΑ και ΙΙΒ όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς ΙΑ και ΙΙΒ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,50 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β) δεν έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου... (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Β. Τομέας ΙΑ.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,40.

 

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 8,50 m που προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Γ. Τομέας ΙΙΒ.

 

1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,4 και ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου πάνω από 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,2 και ποσοστό κάλυψης 20% της επιφανείας του.

γ) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων για ανέγερση ξενοδοχείων ορίζεται σε 30% και 0,30, αντίστοιχα.

 

2. α) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 8,5 m που προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

β) Κατ' εξαίρεση στο τμήμα του τομέα που ορίζεται με τα στοιχεία ΙΙΒ και φαίνεται στα ίδια διαγράμματα το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 4 m, που προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Δ. Για όλους τους τομείς:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση της στέγης ορίζεται σε 30%

 

Ε. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του αναψυκτηρίου στην πλατεία με αριθμό 1 ορίζονται ως εξής:

 

Καλυπτόμενη επιφάνεια του κτιρίου 100 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού 3,5 m και προσαυξάνεται κατά 1,5 m για την κατασκευή υποχρεωτικής στέγης κλίσης μέχρι 30%
Τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.