Προεδρικό διάταγμα 240/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Σχέση μεταξύ διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και άλλων νομοθετικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει τις ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης:

 

α) του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1387/1983 Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110/Α/1983), που καλύπτει το άρθρο 2 της Οδηγίας 1998/59/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (L 225/1998) και

 

β) του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου (ΦΕΚ 162/Α/2002).

 

2. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 40/1997 Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1994/45/ΕΚ (ΦΕΚ 39/Α/1997).

 

3. Το παρόν διάταγμα ισχύει με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

4. Η εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν δύναται να αποδυναμώσει την προστασία που παρέχεται σε γενικό επίπεδο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.