Προεδρικό διάταγμα 25/11/97b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

 

2. Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται όπως:

 

α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,5. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης αυτός δε μπορεί να υπερβεί τα 0,6.

 

6. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7 m.

 

β. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1.5 m και μέγιστης κλίσης 30%.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

8. Για την κατασκευή υπογείων και βόθρων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στον άξονα που φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα με μαύρη εστιγμένη γραμμή, όπου βρίσκεται ο υπόγειος αγωγός ύδατος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, εφαρμόζεται η Α5/5180/28-11-1988 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 891/Β/1988).

 

9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών και λοιπών πινακίδων, στηριγμάτων.

 

Εξαιρούνται οι πληροφοριακές πινακίδες των οδών, πλατειών, κτιρίων δημοσίας χρήσεως, ανακοινώσεων του δήμου, η θέση και η μορφή των οποίων εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Σε περίπτωση αναγραφής της επιγραφής και με ξενόγλωσσα στοιχεία, αυτά θα είναι διακριτικά και μικρότερου μεγέθους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.