Προεδρικό διάταγμα 25/4/89e - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 10 m, ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.
 

γ) τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923 και έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένος με την υπ' αριθμόν 74420/4119/17-10-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 

εφόσον είχαν κατά την 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979): ελάχιστο πρόσωπο: 8 m, ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.
εφόσον είχαν κατά την 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968): ελάχιστο πρόσωπο: 6 m, ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους και συντελεστής δόμησης 1,2:

 

α) για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 και

 

β) για οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923, εμβαδού μικρότερου των 300 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 m2.

 

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται κατά τομείς ΙΙΙ1, ΙΙΙ2 και ΙΙΙ5 όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

α. Τομέας ΙΙΙ1: 8,5 m.

β. Τομέας ΙΙΙ2: 6,6 m.

γ. Τομέας ΙΙΙ5: 15 m.

 

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 m η δε μέγιστη κλίση της δύναται να υπερβαίνει το 30% μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.