Προεδρικό διάταγμα 25/4/89j - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς VIII E, VIII ΣΤ και ΙΧ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας VIII E

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν [Α] 7142/1998 απόφασης (ΦΕΚ 320/Δ/1998).

 

Β. Τομέα VIIΙ ΣΤ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) τα οικόπεδα προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m,
ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,5 m.

 

Γ. Τομέας ΙΧ (Τομέας κοινωφελών λειτουργιών).

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφάνειας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όρους δόμησης βλέπε αποφάσεις υπ' αριθμούς 2974/1993 (ΦΕΚ 534/Δ/1993), [Α] 3964/1996 (ΦΕΚ 72/Δ/1996), [Α] 2974/1998 (ΦΕΚ 533/Δ/1998), [Α] 7357/02/2003 (ΦΕΚ 39/Δ/2003).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.