Προεδρικό διάταγμα 26/4/96 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 5,00 m και

 

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,5.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 8,60 m.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δεν επιτρέπεται άλλη κατασκευή εκτός από καπνοδόχο και στέγη.
Επιβάλλεται, με την εξάντληση του συντελεστή δόμησης και οπωσδήποτε με την κατασκευή δευτέρου ορόφου, η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30% και μέγιστο ύψος 2 m.
Οι ηλιακοί συλλέκτες επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η κατασκευή μικρής οριζόντιας επιφάνειας (λιακωτό) μέχρι 10 m2 για την τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη.
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).
Κατά την εκσκαφή των θεμελίων επιβάλλεται ο έλεγχος από την Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.