Προεδρικό διάταγμα 26/5/89e - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του κατά το προηγούμενο άρθρο χαρακτηριζομένου ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών, ως και τμήματος του χαρακτηρισθέντος ως παραδοσιακού με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (Ιστορικό Κέντρο) (ΦΕΚ 567/Δ/1979), όπως στις παρακάτω παραγράφους.

 

Ειδικότερα η περιοχή της οποίας καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, περικλείεται από τις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Σόλωνος, Πατούχα, Μπόταση, Σολωμού, 28ης Οκτωβρίου, την πλατεία Αιγύπτου, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τις οδούς Θεσπρωτίας, Βουλγαροκτόνου και Χαριλάου Τρικούπη, όπως φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 28587/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.26.5.89e.2

2. Ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας κάθε οικοπέδου.

 

3. α) Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών καθορίζονται κατά τομείς, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, και V που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα ως εξής:

 

Τομέας

Συντελεστής Δόμησης

Ύψος

Ύψος πρόσοψης

Ι

2,10

10,80 m

-

ΙΙ

2,40

14,00 m

10,80 m

III

2,80

14,00 m

-

IV

3,10

17,00 m

14,00 m

V

3,50

17,20 m

-

 

β) Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενα κτίρια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985.

 

γ) Το μέγιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου ορίζεται σε 4,00 m.

 

δ) Το ελάχιστο βάθος εσοχής ορίζεται σε 3,00 m.

 

ε) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 1577/1985 μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

4. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, δύναται να επιβάλει τροποποίηση της στάθμης των ορόφων των νέων κτιρίων για λόγους καλύτερης ένταξής τους στο άμεσο περιβάλλον (π.χ. ευθυγράμμιση των ορόφων με διατηρητέο κτίριο σε επαφή).

 

5. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα σε παραδοσιακό κτίριο, και εφόσον το κτίριο τούτο απέχει από το όριο λιγότερο από την απόσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985, το νέο κτίριο πρέπει να ανεγερθεί σε ίση απόσταση από το κοινό όριο, σε όσο τμήμα αυτού προβάλλεται η όψη του παραδοσιακού κτιρίου.

 

Η παραπάνω απόσταση μπορεί να μειωθεί μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, εφόσον στο νέο κτίριο δεν εξασφαλίζεται η διάσταση των 8.00 m.

 

6. Οι όψεις των κτιρίων πρέπει να συσχετίζονται και να εναρμονίζονται με την αρχιτεκτονική και την κλίμακα των παραδοσιακών κτιρίων του άμεσου περιβάλλοντος. Ο στατικός κάναβος των κτιρίων και αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ανοίγματα και εξώστης πρέπει να ακολουθούν ως προς τις διαστάσεις και τις αναλογίες, τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

 

7. Κατά την ανοικοδόμηση κτιρίου απαγορεύεται η κατάργηση των υποστηλωμάτων για τη δημιουργία παρόδιας στοάς.

 

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης πρέπει να δημιουργείται γείσο και να δίνεται η κλίση σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

 

9. Απαγορεύεται κάθε είδους επιγραφή και διαφήμιση στο εξωτερικό του κτιρίου, όπως στις προσόψεις, δώματα, περίφραξη, καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά απ' αυτόν. Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων πινακίδες που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και που τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή και το χώρο του κτιρίου, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.