Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 32 του νόμου 3882/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

1. Κάθε δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση σχεδίων, κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων έργων, που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα, οφείλει να τηρεί ψηφιακό αρχείο για την καταχώριση και τήρηση των γεωχωρικών ή άλλων δεδομένων που περιέχονται σε αυτά.

 

2. Για την έκδοση των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων ή εγκρίσεων μελετών, οι αιτήσεις ή οι μελέτες που κατατίθενται στις δημόσιες αρχές, υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακό αρχείο ή αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό αρχείο. Το ψηφιακό αρχείο, σε περίπτωση ασυμφωνίας με το έντυπο, υπερισχύει του έντυπου αρχείου.

 

3. Οι προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων, όπως η δομή και ο μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς, καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας των γεωχωρικών δεδομένων, καθορίζονται από τον κύριο του συνόλου σε συνεργασία με το ΚΟΣΕ που το εκπροσωπεί, ενημερώνοντας σχετικά την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η γεωχωρική πληροφορία που περιλαμβάνεται είναι γεωαναφερμένη και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 

4. Κάθε δημόσια αρχή που εντάσσεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται να εναρμονίσει τις διαδικασίες και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων και μελετών αρμοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία, ώστε αυτές να εκτελούνται με ψηφιακό τρόπο, χωρίς την απαίτηση υποβολής, ενδιάμεση παραγωγή και εξαγωγή παραδοτέου σε έντυπη μορφή.

 

Ειδικότερα:

 

α) Σε περιπτώσεις διαδικασιών, αυτές πρέπει να εκτελούνται πλήρως ηλεκτρονικά από τις δημόσιες αρχές. Δηλαδή η αρχική υποβολή αίτησης, η βεβαίωση παραλαβής της, η εξαγωγή και επεξεργασία των αναγκαίων πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, ο έλεγχός της, καθώς και η παραγωγή του τελικού παραδοτέου, πρέπει να εκτελούνται ψηφιακά. Ανά πάσα χρονική στιγμή το στάδιο προόδου της διαδικασίας, ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) και οι τυχόν εγκριτικές αποφάσεις, είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 

β) Σε περιπτώσεις μελετών, αυτές πρέπει να εκτελούνται πλήρως ηλεκτρονικά από τις δημόσιες αρχές. Δηλαδή τα πρωτογενή δεδομένα, η επεξεργασία τους, η παραγωγή της μελέτης και η παράδοσή της, πρέπει να εκτελούνται ψηφιακά.

 

γ) Θέματα ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας και πιστοποίησης των χρηστών, καθορίζονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με:

 

α)α) Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β)β) Τις υποδομές και υπηρεσίες της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης που είναι διαθέσιμες για τον σκοπό αυτόν.

 

5. Αν οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν περιοχές υπό κτηματογράφηση κατά τον νόμο 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή περιοχή στην οποία έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 2664/1998 και εφόσον η πληροφορία που περιέχει σχετίζεται με το έργο της σύνταξης ή της τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς για την όποια μεταβολή και να καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για τη σύνταξη ή τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία και σχετικές προτάσεις των αρμόδιων ΚΟΣΕ, καθορίζονται το είδος των απαιτούμενων δεδομένων, οι απαιτήσεις ακριβείας των γεωπληροφοριών, η δομή του αρχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Σε όσες περιπτώσεις οι προαναφερόμενες πράξεις επάγονται σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωμάτων σε περιοχές στις οποίες έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 2664/1998, η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά βιβλία διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού.

 

7. Η εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πραγματοποιείται όταν οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες και προς τούτο εκδίδεται κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η δημόσια αρχή και το είδος της πράξης ή της υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.