Προεδρικό διάταγμα 29/5/86d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κοιτά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

 

α) υπήρχα κατά την 10-03-1982 και έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β) δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές, σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν ελάχιστα όρια εμβαδού που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται-άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστες διαστάσεις 4 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

5. Μέγιστο ύψος 7.5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.5 m, σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

6. Σε περίπτωση χορήγησης αδείας οικογενειακής στέγης δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους όπως αυτό καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

7. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

8. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 6 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.4 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον δεν προκύπτει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη των 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

9. Απόσταση κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 3 m. Οι αποστάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσθήκης επί υφισταμένων οικοδομών.

 

10. Οι κατασκευές και εγκαταστάσεις στο δώμα όπως απολήξεις κλιμακοστασίων, ηλιακοί συλλέκτες κ.λ.π. πρέπει να εναρμονίζονται με τον όγκο και το σχήμα της οικοδομής για το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 08-08-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 745/Δ/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.