Προεδρικό διάταγμα 29/7/80b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται το από 05-12-1979 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 707/Δ/1979) κατά το εν (1) (υπ' αριθμόν 6443/3) εκ των σε αυτό μνημονευόμενων 278 διαγραμμάτων (υπ' αριθμόν Γ/3448/1979 πράξις του Γενικού Διευθυντού Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων) και ως προς τους όρους δομήσεως της σημειούμενης εις το συνημμένο στο παρόν διάγραμμα περιοχής Γ, που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελευσίνας και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου αυτού, ώστε να επιτρέπεται εις αυτήν η ανέγερσις μόνον Νοσοκομείου, μετά των βοηθητικών κτιρίων αυτού, και ναϊδρίου ως αυτή εμφαίνεται περικλειόμενη δια καφετή γραμμής και διακεκομμένης τοιαύτης μετά τεσσάρων τελειών εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια τη υπ' αριθμόν Γ/19802/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.29.7.80bCopyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.