Προεδρικό διάταγμα 29/9/86 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν 150 m2 και

 

β) με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,60.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

 

α) Συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 και

 

β) Συντελεστής δόμησης 0,8 και ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη, χωρίς η συνολική επιφάνεια ορόφων να υπερβαίνει τα 120 m2.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 8,50 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και

 

β) με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,40.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

 

α) Συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2. Εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982.

 

β) Συντελεστής δόμησης 0,8 και ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 300 m2 μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη χωρίς η συνολική επιφάνεια ορόφων να υπερβαίνει τα 120 m2.

 

7. Μέγιστο ύψος κτιρίων 8,50 m.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.600 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0,40.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 10 m.

 

Δ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος πολιτιστικού κέντρου (Οικοδομικό Τετράγωνο 29).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 1,2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 15 m.

 

2. Χώρος δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου κλειστού γυμναστηρίου (Οικοδομικό Τετράγωνο 30).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,6.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m.

 

Ε. 1. Στους τομείς Ι και ΙΙ επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους των κτιρίων μέχρι 2 m για την κατασκευή στέγης (πλην της ζώνης αεροδρομίου).

 

2. Για όλη την περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 

α) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

β) Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο κόκκινο περίγραμμα όπως φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα.

 

γ) Η χορήγηση οικοδομικών αδειών των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος επιτρέπεται μόνο μετά την διευθέτηση του χειμάρρου Σαρανταπόταμου, την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και την κατασκευή δρόμου προσπέλασης σε όλο το μήκος του ρέματος.

 

δ) Καθορίζονται από τους άξονες α)β και γ)δ ζώνη περιορισμού του ύψους των οικοδομών πλάτους 52 m, όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα με στοιχείο Ζ.

 

Μέσα στη ζώνη αυτή το ανώτατο ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το κεκλιμένο επίπεδο που ορίζεται από τη φυσική στάθμη του εδάφους στον άξονα γ)δ προς τον άξονα α)β με κλίση 14,5%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.