Προεδρικό διάταγμα 2/12/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400,00 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 30% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4 με μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για χρήση κατοικίας 160,00 m2.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m.

 

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου, μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του τμήματος του υπογείου πάνω από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος 1,50 m.

 

8. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου, στις περιπτώσεις που η όψη του υπερβαίνει τα 15 m.

 

9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης ή άλλου τύπου.

 

10. Σε περίπτωση κατασκευής κτιστής περίφραξης, το ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα 0,80 m.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών και ειδικών χρήσεων χώρων, που καθορίζονται με το άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας κάθε χώρου.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. για τους χώρους εκπαίδευσης (οικοδομικά τετράγωνα 54 και 55): 0,3.

β. για τους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων:

οικοδομικά τετράγωνα 37 και 28: 0,2.
οικοδομικό τετράγωνο 75: 0,6.
οικοδομικά τετράγωνα 34 και 2: 0,4.

γ. για τους χώρους πρόνοιας (οικοδομικά τετράγωνα 69 και 49): 0,15.

δ. για τους χώρους πολιτιστικών εγκαταστάσεων (οικοδομικά τετράγωνα 7, 8, 17, 24 και τμήμα του 50): 0,4.

ε. για το χώρο βιολογικού καθαρισμού (οικοδομικό τετράγωνο 37): 0,2.

 

3. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 9 m.

 

β. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού τύπου ή ρωμαϊκού τύπου, με μέγιστη κλίση 30%.

 

4. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου, στις περιπτώσεις που η όψη του υπερβαίνει τα 15 m.

 

Γ. Επιπλέον των παραγράφων Α και Β ισχύουν τα εξής:

 

1. Κατά την κατασκευή των έργων πρέπει να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που τίθενται στην 90712/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Η τοποθέτηση των κτισμάτων από τις οριογραμμές των ρεμάτων, όπως καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της 3046/304/1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 

3. Πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νομού, της σύνδεσης της έκτασης με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης Πολύγυρου, καθώς και προμελέτη σύνδεσης με τις περιοχές Ανατολικά και Δυτικά του οικισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.