Προεδρικό διάταγμα 2/3/81 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Οικοδομική γραμμή, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως, νοείται η εν τοις πράγμασι υφισταμένη.

 

2. Κατ' εξαίρεση το κτίριον δύναται να τοποθετείται κατά την κυρία αυτού όψιν εν όλω ή εν μέρει εσώτερο της κατ' ανωτέρω οριζόμενης οικοδομικής γραμμής υποχρεούται προς τούτο για λόγους κυκλοφοριακούς είτε κατά την κρίσιν της πολεοδομικής αρχής είτε εφ' όσον υφίσταται σχετική γνωμοδότησις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί αυτού υπολογιζόμενου εν πάση περιπτώσει του αφιεμένου ούτως ακαλύπτου τμήματος εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου.

 

3. Επί οικοπέδων εμβαδού ίσου η μεγαλυτέρου των 500 m2 το κτίριον δέον να τοποθετείται εις απόσταση τουλάχιστον 4 m εκ της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης οικοδομικής γραμμής.

 

4. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών η οικοδομή εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως τοποθετείται εις απόσταση 15 m τουλάχιστον από της κατά τις κείμενες διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριο κύμα).

 

Κατ' εξαίρεση εάν υφίσταται εν τοις πράγμασι οικοδομική γραμμή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η οικοδομή τοποθετείται επί της γραμμής ταύτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του από 19-08-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 459/Δ/1981).

 

5. Η περίφραξις των οικοπέδων των εχόντων πρόσωπον προς την θάλασσαν, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως τοποθετείται επί της νομίμως καθοριζομένης γραμμής παραλίας.

 

6. Η επικάλυψις των μετά την ισχύ του παρόντος ανεγειρομένων κατασκευών, έστω και αν χρησιμοποιείται οπλισμένο σκυρόδεμα, γίνεται δια κεραμοσκεπούς στέγης, εάν το στοιχείον τούτο επικρατή εκ παραδόσεως εις τον οικισμών, ή κατά έτερον τρόπο που υπερισχύει κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του από 19-08-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 459/Δ/1981).

 

7. Υπεράνω του καθοριζομένου δια του παρόντος διατάγματος μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής αποθηκεύσεως ύδατος, ύψους έως 1,0 m στέγης και καπνοδόχων.

 

8. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακας ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μεγίστου πλάτους 1,20 m της προβολής αυτής μη υπολογιζόμενης εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως εφ' όσον οι τυχόν προκύπτοντες χώροι είναι βοηθητικοί.

 

9. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

10. Το πλάτος εξώστη στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο στο σύστημα των πτερύγων ορίζεται σε 1 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 30-03-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 92/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.