Προεδρικό διάταγμα 2/3/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όρια των κατά το προηγούμενον άρθρον οικισμών καθορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου συνοδευομένης υπό σχεδιαγράμματος, εφ' ου σημειώνονται τα όρια και δημοσιευομένου ομού μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (άρθρο 6 παράγραφος 8 νόμου 947/1979).

 

2. Η απόφασις του Νομάρχου εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του οικείου Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου και της αρμοδίας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

3. Η διαδικασία δια τον καθορισμό των ορίων των ως άνω οικισμών κινείται υπό του οικείου Δήμου ή κοινότητος, δύναται δε να κινηθεί και υπό της οικείας Νομαρχίας.

 

4. Εις περίπτωσιν κινήσεως της διαδικασίας υπό του Δήμου ή της Κοινότητος εκτίθεται μετά του σχετικού σχεδιαγράμματος ή αεροφωτογραφίας εις το Δημαρχείον ή το Κοινοτικό Κατάστημα, επί δέκα πέντε ημέρας, ειδοποιούμενου του κοινού περί τούτου υπό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος δια γενικής προσκλήσεως, τοιχοκολλημένης εις τα δημοσιώτερα μέρη του οικισμού. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως εις τον Δήμο ή την Κοινότητα τις κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των. Ο Δήμος ή η Κοινότης υποχρεούται να διαβιβάσει αυτές ομού, μετά της επ' αυτών γνωμοδοτήσεώς του εις την Νομαρχία.

 

Η αρμοδία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εις την οποίαν κοινοποιείται η κατά το πρώτον εδάφιον απόφασις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, υποχρεούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της αποφάσεως να αποστείλει τις απόψεις της εις την Νομαρχία.

 

Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας η απάντησις της ως άνω υπηρεσίας θεωρείται θετική δια τον Νομάρχη.

 

5. Εις περίπτωσιν κινήσεως της διαδικασίας υπό του Νομάρχου η σχετική μελέτη αποστέλλεται εις τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα και κοινοποιείται εις την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας δια γνωμοδότηση, η οποία δέον να εκδίδεται και να κοινοποιείται εις την οικεία Νομαρχία εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της σχετικής μελέτης.

 

Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής η γνωμοδότησις θεωρείται δια το Νομάρχη θετική.

 

Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να εκπληρούνται υπό του οικείου Δήμου ή Κοινότητος και τα κατά την ανωτέρω παράγραφο 4 οριζόμενα.

 

Παρερχόμενης της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου ο Νομάρχης δύναται μετά σύμφωνον γνώμη του κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 Συμβουλίου να προβαίνει εις την έκδοση της σχετικής αποφάσεως περί καθορισμού των ορίων και άνευ της γνωμοδοτήσεως, του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

6. Εις αμφότερες τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 η γνωμοδότησις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων δέον να εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από της υποβολής εις την Νομαρχία της σχετικής διαδικασίας από τον Δήμο ή την Κοινότητα.

 

7. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αναφέρεται Νομάρχης, νοείται, δια τον νομό Αττικής, ο Αναπληρωτής Νομάρχης Προϊστάμενος του οικείου διαμερίσματος, όπου Νομαρχία νοείται το οικείον Διαμέρισμα, όπου δε αναφέρεται Νομαρχιακό Συμβούλιον Δημοσίων Έργων, αρμόδιο δια γνωμοδότηση, νοείται το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων, του οικείου Διαμερίσματος και όπου έτερες υπηρεσίες νοούνται οι αντίστοιχοι υπηρεσίες του οικείου Διαμερίσματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.