Προεδρικό διάταγμα 2/6/88c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον είχαν στις 10-01-1985:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2

 

β) εφόσον δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) για οικόπεδα εμβαδού μέχρι και 200 m2 0.8

 

β) για οικόπεδα μεγαλύτερα των 200 m2 και για το τμήμα πέραν των 200 m2 0.6.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 15 m. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους 1.5 m με κλίση μέχρι 30%.

 

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για την ένταξη του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο και το περιβάλλον του (οικιστικό και φυσικό).

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

9. Απαγορεύονται οι κατασκευές που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 (περίπτωση β) και 2 του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

10. Κατ' εξαίρεση οι κατασκευές της ως άνω παράγραφος 1 εδάφιο β επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

11. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, εφόσον η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.