Προεδρικό διάταγμα 30/3/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 05-05-1989 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ιωαννίνων κ.λ.π. (ΦΕΚ 297/Δ/1989), τροποποιείται όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. Τροποποιείται το όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου που καθορίστηκε με το άρθρο 1 του παραπάνω ΠΔ/τος με τη μείωση αυτού βόρεια της περιοχής Βιομηχανικής Περιοχής.

 

2. Τροποποιούνται τα όρια των περιοχών της ζώνης οικιστικού ελέγχου, που καθορίσθηκαν με το άρθρο 2 του ίδιου διατάγματος, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα της περιοχής 1, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Βουνοπλαγιάς, εντάσσεται στην περιοχή με στοιχείο Χ.

 

β) Τμήμα της ίδιας περιοχής 1, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Ανατολής, Νεοχωροπούλου, Πεδινής, Μπάφρας και Κατσικά χαρακτηρίζεται ως περιοχή με στοιχείο 1Χ.

 

γ) Τμήμα επίσης της ίδιας περιοχής 1, που βρίσκεται κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κονίτσης (από τη διασταύρωση Ελεούσας μέχρι τη γέφυρα Λυκοστόμου) με πλάτος 200 m από τον άξονα της Εθνικής οδού χαρακτηρίζεται ως περιοχή με στοιχείο 1Χ.

 

δ) Η περιοχή με στοιχείο 2)δ, (παραλίμνια περιοχή Αμφιθέας) εντάσσεται στην περιοχή με στοιχείο 2)γ.

 

ε) Οι περιοχές με στοιχεία 4, (παραλίμνια περιοχή βιοτόπου) και 6 (περιοχή μεταξύ Περάματος και Ιωαννίνων) εντάσσεται στην περιοχή με στοιχείο 2)β.

 

στ) Η περιοχή με στοιχείο 5)γ, εντάσσεται στην περιοχή με στοιχείο 13.

 

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 φαίνονται στα 4 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 (τα δύο) και 1:25.000 (τα δύο) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5082/1993 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

3. Τροποποιήσεις του άρθρου 3:

 

3.1. Η περίπτωση β του εδαφίου β της παραγράφου 3 της ενότητας Α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ η χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων διασκέδασης σε απόσταση 300,00 m.}

 

3.2. Το εδάφιο α της παραγράφου 4 της ίδιας ενότητας Α' καταργείται και τα επόμενα εδάφια β και γ αριθμούνται σε α και β αντίστοιχα.

 

3.3. Μετά την ενότητα Α προστίθεται ενότητα Α1 ως εξής:

 

{Α1 Περιοχή με στοιχείο 1Χ.

 

1. Για την περιοχή αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 της προηγούμενης ενότητας Α' με τον πρόσθετο περιορισμό ότι για την χορήγηση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας απαιτείται γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Ιωαννίνων.}

 

3.4. Το εδάφιο β της παραγράφου 1 της ενότητας Β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον έχουν:

 

β)α) ελάχιστο εμβαδόν: 4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και

β)β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).}

 

3.5. Στο τέλος της δεύτερης σειράς του εδαφίου γ της παραγράφου 3 της ενότητας Β προστίθενται τα εξής:

 

{σε ό,τι αφορά την προστασία των υφισταμένων αρδευτικών εγκαταστάσεων.}

 

3.6. Στο τέλος της παραγράφου 3 της ενότητας Γ προστίθεται η χρήση καταστημάτων.

 

3.7. Η παράγραφος 3 της ενότητας Δ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.}

 

3.8. Στην τρίτη σειρά της παραγράφου 3 της ενότητας Ε διαγράφονται οι λέξεις τουλάχιστον Β τάξης.

 

3.9. Η παράγραφος 4 της παραπάνω ενότητας Ε αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.}

 

3.10. Οι ενότητες Στ' Περιοχή με στοιχείο 2)δ, Η' Περιοχή με στοιχείο 4 και ΙΒ' Περιοχή με στοιχείο 6 καταργούνται και οι ενότητες Ζ, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΘ, Κ αριθμούνται αντίστοιχα σε ΣΤ', Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ.

 

3.11. Στο τέλος της παραγράφου 3 της ενότητας Στ (πρώην Ζ), όπως αυτή αριθμείται με την προηγούμενη παράγραφο και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 17-06-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 416/Δ/1991), προστίθεται η χρήση κατοικιών για στεγαστικά προγράμματα του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

3.12. Στο τέλος της παραγράφου 2 της ενότητας Η (πρώην Ι), όπως αυτή αριθμείται με την παραπάνω παράγραφο 10, προστίθεται η χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

3.13. Στην τελευταία σειρά της παραγράφου 2 της ενότητας ΙΑ (πρώην ΙΔ), όπως αυτή αριθμείται με την παραπάνω παράγραφο 10, διαγράφονται οι λέξεις (μέχρι 150 m2) για την εξυπηρέτηση των παραπάνω χρήσεων.

 

3.14. Μετά το εδάφιο α της παραγράφου 3 της ενότητας ΙΣΤ (πρώην ΙΘ), όπως αυτή αριθμείται με την προηγούμενη παράγραφο 10, προστίθεται η χρήση καταστημάτων.

 

3.15. Το εδάφιο α της παραγράφου 1 της ενότητας ΙΖ (πρώην Κ), όπως αυτή αριθμείται με την παραπάνω παράγραφο 10, καταργείται και τα επόμενα εδάφια β και γ αριθμούνται σε α και β αντίστοιχα.

 

3.16. Η παράγραφος 3 της παραπάνω ενότητας ΙΖ (πρώην Κ), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την ανέγερση κτιρίων άνω των 2000 κυβικών μέτρων και για οποιαδήποτε κατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.}

 

3.17. Μετά την παράγραφο 7 της ίδιας ενότητας ΙΖ (πρώην Κ), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Κτίρια που υφίστανται νομίμως κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, μπορούν να προσαρμόσουν τη χρήση τους στις χρήσεις που επιτρέπονται στην περιοχή έστω και αν οι ισχύοντες για την νέα χρήση όροι δόμησης είναι δυσμενέστεροι εκείνων που ίσχυαν κατά την δόμηση του αρχικού κτιρίου.}

 

pd.30.3.93.1

pd.30.3.93.2

pd.30.3.93.3

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.