Προεδρικό διάταγμα 30/9/91e - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 3 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) είχαν ελάχιστο πρόσωπο 4 m, ελάχιστο εμβαδόν 40 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 3731/1992 απόφαση (ΦΕΚ 571/Δ/1992).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1.

 

5. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 150 m2.

 

6. Επί πλέον των ανωτέρω σε οικόπεδα μικρότερα των 60 m2 δύναται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 70 m2. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό κάλυψης δύναται να φθάνει μέχρι 80%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α6 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 3731/1992 απόφαση (ΦΕΚ 571/Δ/1992).

 

Β. Τομέας ΙΙ (αραιοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία στις 13-03-1981 ημέρα δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

γ) Τα οικόπεδα τα οποία στις 25-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

δ) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 12 m, ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 3413/1995 απόφαση (ΦΕΚ 432/Δ/1995).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

Γ. Και για τους δύο τομείς Ι και ΙΙ ισχύουν τα εξής:

 

1. Επιπλέον των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α και Β, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ1 καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 3731/1992 απόφαση (ΦΕΚ 571/Δ/1992).

 

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 7.5 m. Σε περίπτωση που το έδαφος έχει φυσική κλίση μεγαλύτερη του 15% το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να φθάνει τα 9.5 m, μετρούμενο από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό έδαφος και εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 7.5 m στο υψηλότερο σημείο τομής της κάτοψης με το φυσικό έδαφος.

 

3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης, μεγίστου ύψους 1.5 m και με μέγιστη κλίση 25%.

 

4. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου όταν υπερβαίνει τα 1200 m3 καθώς και η υποχώρηση του κτιρίου σε βάθος μεγαλύτερου του 30% του ύψους του. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων ενιαίου μήκους μεγαλύτερου των 18 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 3731/1992 απόφαση (ΦΕΚ 571/Δ/1992).

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

6. Απαγορεύονται οι εκσκαφές και οι επιχώσεις εκτός από τις απολύτως απαραίτητες για τη θεμελίωση των κτιρίων και την εξασφάλιση προσπέλασης προς τους κοινόχρηστους χώρους. Κατά τη διαμόρφωση των ακάλυπτων επιτρέπεται εκσκαφή ή επίχωση μεγίστου ύψους 1.5 m και εφόσον γίνεται προς την αυτή φορά με αυτήν των παραπλεύρων κοινοχρήστων χώρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.