Προεδρικό διάταγμα 312/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η άδεια οικοδομικών εργασιών χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται σε δύο υποχρεωτικά στάδια ως εξής:

 

Α) Κατά το πρώτο στάδιο της προέγκρισης υποβάλλονται στην αρμόδια ως άνω Υπηρεσία τα κατωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο προσδιορίζεται η θέση του υπόγειου σταθμού, οι είσοδοι - έξοδοι και η θέση των απαιτουμένων εγκαταστάσεων, των χώρων άλλων χρήσεων και υπογείων διαβάσεων συντεταγμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993) και ιδίως των άρθρων 3, 4 και 5 αυτού.

β) Κατόψεις των ορόφων που απεικονίζονται με τις διαστάσεις τους. Επί πλέον στις κατόψεις των υπόγειων σταθμών απεικονίζονται οι θέσεις στάθμευσης, οι διάδρομοι κυκλοφορίας, οι ράμπες με τις κλίσεις τους, οι είσοδοι - έξοδοι και ενδεικτικά απεικονίζονται οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα γραφεία, τα κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής και κάθε άλλος βοηθητικός χώρος.

γ) Ενδεικτικές τομές όπου αναγράφονται το συνολικό ύψος του κτιρίου και το μικτό κάθε ορόφου.

δ) Σύντομη τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται το κτίριο του σταθμού και των χώρων άλλης χρήσης και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

ε) κυκλοφοριακή μελέτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

στ) Διαγράμματα των υφισταμένων δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

ζ) Έγκριση αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Η προέγκριση που χορηγείται αποτελεί την άδεια ίδρυσης του σταθμού.

 

Β) Κατά το δεύτερο στάδιο της οριστικής έγκρισης των οικοδομικών εργασιών που χορηγείται μετά την προέγκριση και κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενδιαφερομένου ο οποίος υποβάλλει συγχρόνως και τη μελέτη του έργου συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993), υποβάλλονται επί πλέον στην αρμόδια Υπηρεσία τα κατωτέρω στοιχεία:

 

α) Μελέτη σήμανσης του σταθμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει (ΦΕΚ 32/Α/1988).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.