Προεδρικό διάταγμα 362/01

ΠΔ 362/2001: Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών) - Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 362/2001: Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών) - Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες, (ΦΕΚ 245/Α/2001), 22-10-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 6422/1934 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π. (ΦΕΚ 412/Α/1934) και κυρίως τα άρθρα 3, 5 και 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1150/1944 (ΦΕΚ 249/Α/1944) με το άρθρο 1 παράγραφοι 2 - 4.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1671/1951 (ΦΕΚ 33/Α/1951) και κυρίως το άρθρο 14, παράγραφος 5.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Β/1996).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 396/1989 και 189/1995.

 

5. Την με αριθμόν 303/05-05-2000 (ΦΕΚ 594/Β/2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη.

 

6. Την με αριθμό πρακτικού 1/16-01-2001 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

8. Την με αριθμόν 384/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Χορηγούμενες επαγγελματικές άδειες

Άρθρο 3: Επαγγελματικά Δικαιώματα Αδειούχων

Άρθρο 4: Επαγγελματικές Υποχρεώσεις Αδειούχων

Άρθρο 5: Προσόντα - Προϋποθέσεις για την απόκτηση των αδειών

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά

Άρθρο 7: Εξετάσεις - Εξεταστικές Επιτροπές

Άρθρο 8: Διαδικασία - Επανεξέταση

Άρθρο 9: Πλαίσιο εξεταστέας ύλης

Άρθρο 10: Θεώρηση επαγγελματικών αδειών

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-10-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.