Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, φαρμακευτικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες, των οποίων η ανάληψη και η άσκηση εξαρτώνται, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και οι οποίες μπορούν να ασκηθούν από τους κατόχους τίτλου εκπαίδευσης από τους αναφερόμενους στο παράρτημα V σημείο 5.6.2.

 

2. Οι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα της φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους του άρθρου 44, έχουν τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 

α) προετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων,

 

β) παρασκευή και έλεγχος των φαρμάκων,

 

γ) δοκιμή των φαρμάκων σε εργαστήριο δοκιμής φαρμάκων,

 

δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης,

 

ε) εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή και διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων της απαιτούμενης ποιότητας στα φαρμακεία που είναι ανοιχτά στο κοινό,

 

στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων της απαιτούμενης ποιότητας στα νοσοκομεία,

 

ζ) παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα αυτά καθαυτά αλλά και με την κατάλληλη χρήση τους,

 

η) αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμακευτικών προϊόντων στις αρμόδιες αρχές,

 

θ) προσωπική στήριξη των ασθενών όταν λαμβάνουν φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού,

 

ι) συμβολή σε τοπικές ή εθνικές εκστρατείες για τη δημόσια υγεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.