Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Κατάλογος των νομοθετικά ρυθμιζόμενων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο:

 

Οι νομοθετικώς ρυθμιζόμενοι εκπαιδευτικοί κύκλοι οι οποίοι οδηγούν στην απόκτηση τίτλων που αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications (NVQs) ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως Scottish Vocational Qualifications, και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του National Framework of Vocational Qualifications του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής:

 

επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων,
επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα.

 

στη Γερμανία:

 

οι ακόλουθοι νομοθετικώς ρυθμιζόμενοι εκπαιδευτικοί κύκλοι:

 

οι νομοθετικώς ρυθμιζόμενοι προπαρασκευαστικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι για τα επαγγέλματα των τεχνικών βοηθών [technische(r) Assistent(in)], των εμπορικών βοηθών [kaufmannische(r) Assistent(in)], των κοινωνικών επαγγελμάτων (soziale Berufe) καθώς και για το επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και ορθοφωνίας [staatlich gepriifte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)], ελάχιστης συνολικής διάρκειας 13 ετών, που απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (mittlerer Bildungsabschluss) και που περιλαμβάνουν:

 

i) είτε τουλάχιστον τριετή [1] επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή (Fachschule) που πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται ενδεχομένως με μονοετή ή διετή κύκλο ειδίκευσης, που πιστοποιείται επίσης με εξετάσεις,

 

ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη σε ειδικευμένη σχολή (Fachschule) που πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με άσκηση του επαγγέλματος επί έξι τουλάχιστον μήνες ή πρακτική άσκηση επί έξι τουλάχιστον μήνες σε αναγνωρισμένο ίδρυμα,

 

iii) είτε δύο τουλάχιστον έτη σε ειδικευμένη σχολή (Fachschule) που πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με άσκηση του επαγγέλματος επί ένα τουλάχιστον έτος ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε αναγνωρισμένο ίδρυμα,

 

οι νομοθετικώς ρυθμιζόμενοι εκπαιδευτικοί κύκλοι (staatlich geprufte(r)) για τεχνικούς (Techniker(in)), οικονομολόγους επιχειρήσεων (Betriebswirt (in)), σχεδιαστές (Gestalter(in)) και οικογενειακούς βοηθούς (Familienpfleger(in)), ελάχιστης συνολικής διάρκειας 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή ανάλογης εκπαίδευσης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης σε επαγγελματική σχολή (Berufsschule) ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και που περιλαμβάνουν, μετά από άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη, εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας,
οι νομοθετικώς ρυθμιζόμενοι εκπαιδευτικοί κύκλοι και οι νομοθετικώς ρυθμιζόμενοι συνεχείς κύκλοι σπουδών, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που απαιτούν, κατά γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) και επαγγελματικής εκπαίδευσης (εν γένει τριετούς διάρκειας) και που περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη (εν γένει τρία έτη) καθώς και εξετάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την προπαρασκευή των οποίων λαμβάνονται, κατά κανόνα, συνοδευτικά μέτρα εκπαίδευσης είτε παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματος (τουλάχιστον 1000 ωρών) είτε με πλήρη παρακολούθηση (διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον).

 

Οι γερμανικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα

 

- στις Κάτω Χώρες:

 

Νομοθετικώς ρυθμιζόμενη εκπαίδευση που αντιστοιχεί στη βαθμίδα προσόντων 3 ή 4 του κεντρικού εθνικού μητρώου επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει θεσπιστεί βάσει του νόμου περί εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ή οι παλαιότερες εκπαιδεύσεις / καταρτίσεις των οποίων η βαθμίδα εξομοιώνεται με τα εν λόγω επίπεδα προσόντων.

 

Οι βαθμίδες 3 και 4 της δομής των προσόντων αντιστοιχούν στις εξής περιγραφές:

 

- Βαθμίδα 3: Ευθύνη εφαρμογής και συνδυασμού τυποποιημένων διαδικασιών.

 

Συνδυασμός ή σχεδιασμός διαδικασιών αναλόγως των δραστηριοτήτων οργάνωσης και προετοιμασίας των εργασιών. Ικανότητα αιτιολόγησης των εν λόγω δραστηριοτήτων στους συναδέλφους (χωρίς ιεραρχική σχέση). Ιεραρχική αρμοδιότητα του ελέγχου και της συνοδείας της εφαρμογής από άλλους τυποποιημένων ή αυτοματοποιημένων διαδικασιών ρουτίνας. Πρόκειται κατά μεγάλο μέρος για επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις.

 

- Βαθμίδα 4: Ευθύνη για την εκτέλεση καθηκόντων που έχουν ανατεθεί καθώς και συνδυασμό ή σχεδιασμό νέων διαδικασιών. Ικανότητα αιτιολόγησης των εν λόγω δραστηριοτήτων στους συναδέλφους του (χωρίς ιεραρχική σχέση). Ρητή ιεραρχική ευθύνη σχετικά με τον προγραμματισμό ή/και την διαχείριση ή / και την οργάνωση ή / και την ανάπτυξη του συνόλου του κύκλου της παραγωγής. Πρόκειται για ικανότητες και γνώσεις εξειδικευμένες ή/και ανεξάρτητες του επαγγέλματος.

 

Οι δύο βαθμίδες αντιστοιχούν σε νομοθετικώς ρυθμιζόμενους κύκλους σπουδών συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών που προϋποθέτουν την ολοκλήρωση 8 ετών βασικής εκπαίδευσης ακολουθούμενης από 4 έτη μέσης προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (VMBO), στα οποία προστίθενται τουλάχιστον 3 έτη εκπαίδευσης βαθμίδων 3 ή 4 σε ίδρυμα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΜΒΟ), και τα οποία πιστοποιούνται με εξετάσεις. [Η διάρκεια της μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να μειωθεί από 3 σε 2 έτη, εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει πτυχίο που του παρέχει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο (14 έτη προηγούμενης εκπαίδευσης) ή σε ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση (13 έτη προηγούμενης εκπαίδευσης)].

 

Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα στην Αυστρία:

 

- εκπαίδευση σε ανώτατες επαγγελματικές σχολές (Berufsbildende Hohere Schulen) και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γεωργίας και δασοκομίας (Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten), συμπεριλαμβανομένων ειδικών τύπων (einschlieBlich der Sonderformen), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κύκλοι έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων πέντε έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με τελική εξέταση, η επιτυχία στην οποία αποτελεί απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας,

 

- εκπαιδευτικοί κύκλοι σε σχολές αρχιτεχνίτων (Meisterschulen), τάξεις αρχιτεχνίτων (Meisterklassen), σχολές αρχιτεχνίτων βιομηχανίας (Werkmeisterschulen) ή σχολές οικοδόμων (Bauhandwerkerschulen), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κύκλοι έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης σε επιχείρηση και παράλληλα σε επαγγελματική σχολή (Berufsschule), πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε σχολή αρχιτεχνίτων (Meisterschule), τάξεις αρχιτεχνίτων (Meisterklassen), σχολή αρχιτεχνίτων βιομηχανίας (Werkmeisterschule) ή σχολή οικοδόμων (Bauhandwerkerschule). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 15 έτη, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής εξάσκησης, που είτε προηγούνται της εκπαίδευσης στα εν λόγω ιδρύματα είτε συνοδεύονται από σπουδές μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 960 ωρών).

 

Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάλογο των εκπαιδευτικών κύκλων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

 

[1] Η ελάχιστη διάρκεια μπορεί να μειωθεί από τρία σε δύο έτη εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο (Abitur), δηλαδή δεκατρία έτη προγενέστερων σπουδών, ή τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο Fachhochschule (Fachhochschulreife), δηλαδή δώδεκα έτη προγενέστερων σπουδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 42 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.