Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII: Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έγγραφα

 

α) Αποδεικτικό της υπηκοότητας του ενδιαφερομένου.

 

β) Αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στο υπό εξέταση επάγγελμα και, ενδεχομένως, βεβαίωση της επαγγελματικής πείρας του ενδιαφερομένου.

 

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να καλέσουν τον αιτούντα να προσκομίσει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του, στον βαθμό που απαιτούνται προκειμένου να εντοπιστεί εάν υφίστανται πιθανές ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την απαιτούμενη εθνική εκπαίδευση, όπως ορίζει το άρθρο 14. Όταν ο αιτών αδυνατεί να προσκομίσει τις εν λόγω πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές απευθύνονται στο σημείο επαφής, στην αρμόδια αρχή ή σε οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής.

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 15, βεβαίωση σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής του αλλοδαπού.

 

δ) Όταν για την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εντιμότητα, το ήθος ή τη μη κήρυξη πτώχευσης, ή που αναστέλλει ή απαγορεύει την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, αρκεί ως επαρκής απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό στην επικράτεια του, η προσκόμιση εγγράφων εκδοθέντων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του αλλοδαπού υπηκόου και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Τα εν λόγω έγγραφα προσκομίζονται εντός δύο μηνών από την έκδοση τους.

 

Όταν τα έγγραφα που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο δεν χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση ή, στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, από επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενδεχομένως, ενώπιον συμβολαιογράφου ή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους μέλους καταγωγής ο οποίος χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει την ένορκη δήλωση ή την επίσημη δήλωση.

 

ε) Όταν ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα απαιτείται πιστοποίηση σχετικά με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντος, αρκεί ως επαρκής απόδειξη η προσκόμιση του εγγράφου που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο κράτος μέλος καταγωγής. Όταν το κράτος μέλος καταγωγής δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο, το κράτος μέλος υποδοχής δέχεται βεβαίωση χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού. Το απαιτούμενο έγγραφο προσκομίζεται εντός δύο μηνών από την έκδοση του.

 

στ) Εφόσον για την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα απαιτείται στην Ελλάδα:

 

αποδεικτικό της χρηματοοικονομικής επάρκειας του αιτούντος
απόδειξη ότι ο αιτών είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την άσκηση του επαγγέλματος του σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα όσον αφορά τους όρους και την έκταση της εν λόγω κάλυψης οι αρμόδιες αρχές δέχονται τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς φορείς άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με αυτά που εκδίδονται στην Ελλάδα.

 

ζ) Εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί από τους υπηκόους του, βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

2. Πιστοποιητικά

 

Οι δικαιούχοι που πληρούν τους απαιτούμενους όρους εκπαίδευσης του κεφαλαίου III, τίτλος III του παρόντος διατάγματος καταθέτουν πιστοποιητικό των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής που βεβαιώνει ότι οι εν λόγω τίτλοι είναι πράγματι εκείνοι που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.