Προεδρικό διάταγμα 399/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος:

 

1. Καρκινογόνος παράγοντας σημαίνει:

 

α) ουσία ή μείγμα που ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως καρκινογόνος παράγοντας στην κατηγορία 1Α ή 1Β, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16-12-2008, Για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 1967/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1907/2006 (ΕΕL 353/2008, σελίδα 1),

 

β) ουσία, μείγμα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα I του παρόντος διατάγματος, καθώς και ουσία ή μείγμα που προκύπτει από μια διαδικασία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

 

2. Μεταλλαξιγόνος παράγοντας σημαίνει: ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α ή 1Β που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1272/2008.

 

3. Οι όροι: Έκθεση σε χημικό παράγοντα, Οριακή τιμή έκθεσης, Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης, Ένδειξη Δέρμα προσδιορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 307/1986 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (ΦΕΚ 135/Α/1986), όπως το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 307/1986 έχει τροποποιηθεί με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 77/1993 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α/1986) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 1988/642/ΕΟΚ (ΦΕΚ 34/Α/1993), το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 90/1999 Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1991/322/ΕΟΚ και 1996/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 307/1986 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ΦΕΚ 135/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α/1993) (ΦΕΚ 94/Α/1999), το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 339/2001 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 307/1986 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ΦΕΚ 227/Α/2001), το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 162/2007 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ (ΦΕΚ 202/Α/2007) και το προεδρικό διάταγμα 12/2012 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 307/1986 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ΦΕΚ 135/Α/2012) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (EEL 338/2009) (ΦΕΚ 19/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 52/2015 (ΦΕΚ 81/Α/2015).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.