Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τι πρέπει να προβλέπει η μελέτη του σχεδίου και τι να λαμβάνεται κατ' αυτή υπόψη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη του σχεδίου ρυμοτομίας και του συναφούς ειδικού οικοδομικού κανονισμού πρέπει να προβλέπει:

 

Το εσωτερικόν συγκοινωνιακό δίκτυον και την ένωσή του μετά των εξωτερικών αρτηριών, προς δε και τους τύπους της κατά πλάτος τομής των οδών.

 

Τις θέσεις προς δόμηση των απαραιτήτων δια την εξυπηρέτησιν των κοινών αναγκών των κατοίκων κτιρίων, και τις εγκαταστάσεις, τις οποίας καθιστά απαραιτήτους η κοινή ανάγκη ή οι οποίες αποβλέπουν εις κοινωφελείς σκοπούς. Τοιαύτα κτίρια και εγκαταστάσεις είναι ναοί, κτίρια δημοσίων εν γένει λειτουργιών, δημοτικά και κοινοτικά μέγαρα, θέατρα, βιβλιοθήκες, μουσεία εν γένει, νοσοκομεία, λουτρά, γυμναστήρια και χώροι αθλητικών παιδιών, σφαγεία, νεκροταφεία κ.λ.π.

 

Τους λοιπούς, πλην των απαραιτήτων δια την συγκοινωνία, κοινοχρήστους χώρους, οι οποίοι απαιτούνται δια τις ανάγκες των κατοίκων, οίον πλατείες, άλση κ.λ.π.

 

Το εμπορικό τμήμα και την μέλλουσα επέκτασιν αυτού.

 

Το τροχιοδρομικό δίκτυο.

 

Το εφαρμοστέο σύστημα δομήσεως (συνεχές, μη συνεχές, μικτό κ.λ.π.) σε κάθε τμήμα μετά των συναφών λεπτομερειών και τα μέγιστα και ελάχιστα ύψη των κτιρίων.

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις έκαστο τμήμα και την ελάχιστη επιφάνεια των οικοδομών.

 

Την διαφύλαξη και έξαρση της αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας μνημείων.

 

Την βιομηχανική περιοχήν, ήτοι την περιοχήν προς ανέγερση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οσάκις υφίσταται βιομηχανία ή και προβλέπεται ανάπτυξις τοιαύτης εις βαθμό που να δικαιολογεί την συγκέντρωση αυτής δια λόγους υγιεινής, καθαριότητος, ευκολιών, συγκοινωνίας κ.λ.π. εις ορισμένη περιοχή.

 

Την υψομετρική διάταξη των νέων οδών και πλατειών, ήτοι την θέσιν των αξόνων του οδικού δικτύου, βάσει του οποίου θα καθορίζεται το κατώφλιον των εισόδων των οικοδομών εν σχέσει προς το φυσικό έδαφος.

 

2. Εάν δια της μελέτης προβλέπεται αχρήστευσις ορισμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων, εξυπηρετήσεως των κοινών αναγκών προς ίδρυση νέων, χωρίς οι υπό των πρώτων χώροι που καταλαμβάνονται να καθορίζονται κοινόχρηστοι, πρέπει να μελετάται και αυτών η διάθεσις κατά τρόπον που να ευκολύνει οικονομικώς την ίδρυση των νέων.

 

3. Κατά τις μελέτες των σχεδίων ρυμοτομίας εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή επί των ακολούθων σημείων: Επί της διατάξεως του οδικού δικτύου από απόψεως αερισμού του ηλιακού φωτισμού, επιδιωκόμενου όπως οι ηλιακές ακτίνες καθ' εκάστην επισκέπτονται διαδοχικώς τις οικοδομές αμφοτέρων των πλευρών εκάστης οδού. Η τήρησις του όρου τούτου ενέχει σπουδαία σημασία δια τα αστικά τμήματα των πόλεων, ήτοι τις οδούς όπου προβλέπονται κατοικίες. Δεν επιτρέπεται όμως να παραβλέπονται χάριν αυτού οι γενικές συγκοινωνιακές ανάγκες οι εξυπηρετούμενες δια των κεντρικών αρτηριών ιδίως των κεντρικών τμημάτων.

 

Επί της επάρκειας του πλάτους των οδών προς εξυπηρέτησιν το μεν των συγκοινωνιακών αναγκών, το δε της υγιεινής των εκατέρωθεν κατοικιών, και επί της μορφής της εγκάρσιας διατομής εκάστης οδού.

 

Επί της ανάγκης συνθέσεως του οδικού δικτύου κατά τρόπον επιτρέποντα την αμεσότερη επικοινωνία οιουδήποτε σημείου μετά των λοιπών και ιδίως του κέντρου, των σιδηροδρομικών σταθμών και των εξωτερικών αρτηριών.

 

Επί της δυνατότητας οικονομικής διαπλατύνσεως παλαιών οδών δια διανοίξεως ασκεπών κατά τα πλάγια (αψιδωτών ή ου) στοών υπό τα κτίρια.

 

Επί της δυνατότητας περιορισμού δαπανών κατασκευής και συντηρήσεων εξωτερικών τμημάτων μεγάλων αρτηριών προ της εκδηλώσεως της ανάγκης χρησιμοποιήσεως όπλων ιδιωτικών πρασιών προ των οικοδομών.

 

Επί της ανάγκης πλήρους εκμεταλλεύσεως του χώρου καθ' ύψος εις το κεντρικό τμήματα των πόλεων.

 

Επί της ανάγκης παροχής εις την επέκτασιν της πόλεως κατευθύνσεων και μορφής συνεπαγόμενης την μέγιστη οικονομία εις το οδικό δίκτυον και τα τούτο έχοντα βάσιν έτερα γενικής φύσεως έργα.

 

Επί της ανάγκης όπως α) η κλήση του άξονα των οδών μην υπερβαίνει το 7%, β) περιορίζεται η κατασκευή οδών με κλίμακας μόνον εις τις υπώρειας των λόγων και επιτρέπεται αυτή μόνον εφ' όσον εκάστη τοιαύτη κλιμακωτή οδός άπτεται εις αμφότερα τα άκρα των οικοδομικών τετραγώνων, άτινα διασχίζει, οδών με κλίση μη υπερβαίνουσα το άνω όριον.

 

Επί της ενδεδειγμένης παρακολουθήσεως (εφ' όσον είναι δυνατόν) του υφισταμένου παλαιού δικτύου εις τις πυκνά κτισμένα τμήματα, και της εις ταύτα χαράξεως της ρυμοτομίας ει δυνατόν κατά τρόπον μη επιβάλλοντα την άμεση διάνοιξη οδών καθ' όλο το μήκος των δια κατεδαφίσεως κτιρίων προς ανέγερση οικοδομικών βάσει του νέου σχεδίου.

 

Επί της ανάγκης συγκριτικής οικοδομικής μελέτης διανοίξεως όλως νέων αρτηριών ή διαπλατύνσεως υφισταμένων τοιούτων εις τα ως άνω τμήματα.

 

Επί της ανάγκης εξετάσεως αν ενδείκνυται εφαρμογή ριζικών μέτρων ως προς τις κεντρικές αρτηρίας του αυτού τμήματος αντί ημίμετρων εις ολόκληρον το οδικό αυτού δίκτυον.

 

Επί της ανάγκης προβλέψεως επαρκών τμημάτων ασυνεχούς οικοδομικού συστήματος και ελευθέρων πανταχόθεν οικοδομών.

 

Επί τη ανάγκης καθορισμού όσον οίον τε μεγαλυτέρων οικοπέδων, χωρίς να παραβλέπεται η επικρατούσα μορφή ιδιοκτησίας εις τα παλαιά τμήματα των πόλεων και των κωμών.

 

Επί της ανάγκης του καθορισμού ελαχίστου ορίου όγκου οικοδομών εις τις κεντρικότερες αρτηρίες.

 

Επί των σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών εν γένει συγκοινωνιών (υπογείων, εναερίων, ισόπεδα με το έδαφος) και επί της επιρροής των χαράξεων αυτών εις την περαιτέρω εξέλιξη της πόλεως ή κώμης.

 

Επί των νεωτέρων επιστημονικών παρατηρήσεων και συζητήσεων ως προς την ανάπτυξη των πόλεων, ιδίως οσάκις πρόκειται περί νέων πόλεων ή νέων αυτών τμημάτων.

 

Γενικώς ευρεία πρόβλεψις του μέλλοντος ως προς το πλάτος των κεντρικών αρτηριών συγκοινωνίας,οικονομία εις την διάθεση των ελευθέρων χώρων ως προς το δευτερεύον οδικό δίκτυον της αραιής κυκλοφορίας, μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι δι' άλση, παιδιάς και κέντρα αναψυχής και μεγάλοι ακάλυπτοι χώροι εντός των οικοδομικών τετραγώνων πρέπει να επιδιώκονται κατά την μελέτη παντός νέου σχεδίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.