Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 206

Άρθρο 206: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες μπορούν, με απόφαση καθενός από τα δημοτικά ή κοινοτικά τους συμβούλια, να συστήσουν σύνδεσμο δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων για την κοινή εκτέλεση και συντήρηση έργων, την προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους.

 

2. Η απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων περιέχει το σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα του καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλει κάθε χρόνο ο κάθε δήμος ή η κάθε κοινότητα.

 

3. Ο Περιφερειακός Διευθυντής, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν τη Σύσταση του συνδέσμου, εκδίδει σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα συμβούλια, ορίζεται και η έδρα του συνδέσμου.

 

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή μπορεί να γίνει υποχρεωτική για ένα δήμο ή για μια κοινότητα η συμμετοχή σε σύνδεσμο του ίδιου νομού, που έχει συσταθεί, εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Αν στο σύνδεσμο μετέχει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των δήμων και των κοινοτήτων του νομού.

 

β) Αν αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συνολικού αριθμού των μελών του και

 

γ) Αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά.

 

5. Τα συμβούλιο των δήμων και κοινοτήτων που μετέχουν στο σύνδεσμο μπορούν, με απόφαση που λαμβάνεται όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 3, να διευρύνουν το σκοπό, να παρατείνουν τη διάρκεια και να μεταφέρουν την έδρα του συνδέσμου, καθώς και να αυξήσουν τις εισφορές των μελών του πέρα από τα όρια της συστατικής πράξης.

 

Η συμμετοχή νέου δήμου ή κοινότητας σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτό μέλους του επιτρέπεται αν το αποφασίσει το συμβούλιο του ενδιαφερόμενου δήμου ή της ενδιαφερόμενης κοινότητας και αποδεχθεί την απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αρνείται αδικαιολόγητα, με οποιοδήποτε τρόπο, να αποδεχθεί τη συμμετοχή στο σύνδεσμο ενός δήμου ή μιας κοινότητας, η συμμετοχή αποφασίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά και δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου. Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αρνείται αδικαιολόγητα με οποιοδήποτε τρόπο να αποδεχθεί την αποχώρηση από το σύνδεσμο ενός δήμου ή μιας κοινότητας, η αποχώρηση αποφασίζεται από τον περιφερειακό διευθυντή αν αυτή δεν βλάπτει τα συμφέροντα των κατοίκων του δήμου ή της κοινότητας που αποχωρεί και δεν παρεμποδίζει την περαιτέρω λειτουργία του συνδέσμου και την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί.

 

6. Για τη Σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται στην Περιφέρεια περισσότερων όμορων νομών, για τη συμμετοχή ή αποχώρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτό, για τη διεύρυνση των σκοπών, την παράταση της διάρκειας, την αύξηση των εισφορών των μελών του συνδέσμου προς αυτόν και τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του συνδέσμου εκδίδεται πράξη του περιφερειακού διευθυντή, στην Περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του συνδέσμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο περιφερειακός διευθυντής, στην Περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του.

 

7. Για τη Σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και που υπάγονται στην Περιφέρεια περισσότερων μη όμορων νομών, για τη συμμετοχή ή αποχώρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν, για τη διεύρυνση των σκοπών ή για την παράταση της διάρκειας του συνδέσμου αυτού, για τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του και για την αύξηση της εισφοράς των μελών του προς αυτόν, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής, στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του.

 

Η αναπροσαρμογή της εισφοράς δήμων ή κοινοτήτων, οι οποίοι είναι μέλη συνδέσμου, γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η πληρωμή των εισφορών αυτών γίνεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση χρηματικού εντάλματος, από τους δημοτικούς και κοινοτικούς ταμίες στην αρχή του οικονομικού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.