Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 208

Άρθρο 208: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου που έχει μέχρι έντεκα μέλη έχει τις Αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις κοινότητες εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη Διοίκηση του συνδέσμου. Η Εκτελεστική επιτροπή έχει τις Αρμοδιότητες του συμβουλίου, τις οποίες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο. Δεν μεταβιβάζονται οι Αρμοδιότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β' και ζ' του άρθρου 93 και για τη Διάλυση του συνδέσμου.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου που έχει περισσότερα από έντεκα μέλη έχει τις Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις Αρμοδιότητες του Δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη Διοίκηση του συνδέσμου.

 

Η Εκτελεστική επιτροπή έχει τις Αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες Αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο.

 

Δεν μεταβιβάζονται στην Εκτελεστική επιτροπή οι Αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 106 και για τη Διάλυση του συνδέσμου.

 

3. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή η Σύσταση δουλείας σε βάρος τους, υπέρ συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων για δημόσια ωφέλεια. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλοτρίωση υπέρ δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα.

 

4. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του κοινοτικού ή του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συλλογικά όργανα των συνδέσμων.

 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 212 και αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλες διατάξεις, στους συνδέσμους που τα διοικητικά τους συμβούλια έχουν μέχρι έντεκα μέλη εφαρμόζονται οι σχετικές με τις κοινότητες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τη Διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας, εκτός από αυτές που αφορούν τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις. Με την ίδια επιφύλαξη και αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλες διατάξεις, στους συνδέσμους που τα διοικητικά τους συμβούλια έχουν πάνω από έντεκα μέλη εφαρμόζονται οι σχετικές με τους δήμους διατάξεις, εκτός από αυτές που αφορούν τη Σύσταση ταμειακής υπηρεσίας, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις.

 

6. Για την απευθείας ανάθεση ή εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας από τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας ή από τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει τις Αρμοδιότητες δημάρχου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 267. Για τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει Αρμοδιότητες δημάρχου εφαρμόζονται τα χρηματικά όρια που ισχύουν για τους λοιπούς δήμους.

 

7. Ο πρόεδρος του συνδέσμου μπορεί με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του συνδέσμου, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο.

 

8. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγεται σε περισσότερους νομούς μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα οποιουδήποτε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέλους, αν αυτό το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.