Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Συνεργασία των ρυθμιστικών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή πρόκειται να εγκατασταθεί στην επικράτεια της χώρας, καθώς και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης ή διέλευσης στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, οφείλει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ασφαλείας.

 

2. Για να αποκτήσει το πιστοποιητικό ασφαλείας, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει ότι το προσωπικό που απασχολεί για να κινεί και να συνοδεύει τους συρμούς, έχει την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να μπορεί να συμμορφώνεται με τους κανόνες κυκλοφορίας που εφαρμόζει ο Διαχειριστής υποδομής και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας που του επιβάλλονται κατά την κίνηση των συρμών. Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποδεικνύει ότι το τροχαίο υλικό που συνθέτει τους συρμούς έχει πιστοποιηθεί και ελεγχθεί από το Διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που ισχύουν για τη χρησιμοποιούμενη υποδομή.

 

3. Το πιστοποιητικό ασφαλείας εκδίδεται από το Διαχειριστή υποδομής. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που αφορούν ειδικά τις σιδηροδρομικές Υπηρεσίες και τις απαιτήσεις ασφαλείας που εφαρμόζονται για το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

 

4. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών αναγνωρίζονται, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3 του παρόντος).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.