Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 23st

Άρθρο 23ΣΤ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου ορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου το ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτερο όριο που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι δυνατή η αύξηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου.

 

2. Οι μετοχές των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται σε χρηματιστήριο Αξιών σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985).

 

3. Δεν επιτρέπεται χορήγηση δανείων από τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις που αυτές ιδρύουν ή στις οποίες συμμετέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23Ε.

 

4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις να υπερβαίνει το είκοσι στα εκατό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου. Το ίδιο ανώτατο όριο ισχύει σε περίπτωση παροχής εγγυήσεων από αυτή σε επιχείρηση, όσον αφορά το άθροισμα της συμμετοχής της και των παρεχόμενων εγγυήσεων στην επιχείρηση αυτή.

 

5. Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της. Ως ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις της εταιρείας θεωρούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες Α και Γ του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1123/1980 (ΦΕΚ 283/Α/1980). Στις υποχρεώσεις συνυπολογίζεται ποσοστό πενήντα στα εκατό του συνόλου των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου για δάνεια των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α και β του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23Ε.

 

Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρεία μέσα στους πρώτους έξι μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Για επενδύσεις που αναλαμβάνονται μετά την πάροδο του εξαμήνου και μέχρι την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις η εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου παύει να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23Ζ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.