Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συνδυασμένη προσέγγιση για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων πηγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών ελέγχουν τις απορρίψεις στα επιφανειακά ύδατα, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τη συνδυασμένη προσέγγιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παράγραφος 4) και περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

 

2. Οι Διευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας διενεργούν ελέγχους:

 

α) για τις εκπομπές σύμφωνα με τις Καλύτερες Διαθέσιμες Τεχνικές ή

β) για την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής που έχουν καθορισθεί ή καθορίζονται με ειδικές διατάξεις ή

γ) για τις διάχυτες πηγές ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση της εφαρμογής Βέλτιστων Περιβαλλοντικών Πρακτικών.

 

Οι ανωτέρω έλεγχοι καθορίζονται ειδικότερα:

 

στο νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και στις υπ' αριθμούς 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) και 37111/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 1996/61/ΕΚ,
στην υπ' αριθμόν 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 192/Β/1997) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/271/ΕΟΚ,
στην υπ' αριθμόν 16190/1335/1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 519/Β/1997) σχετικά με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/676/ΕΟΚ,
στις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση με κοινοτικές οδηγίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
στις εθνικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε συμμόρφωση με αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες και αναφέρονται στο Παράρτημα VI του παρόντος διατάγματος,
σε οιοδήποτε άλλες σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, και διενεργούνται το αργότερο μέχρι 22-12-2012, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παραπάνω σχετική νομοθεσία.

 

3. Όταν ένας ποιοτικός στόχος ή ένα ποιοτικό πρότυπο, που έχει καθορισθεί είτε σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στο Παράρτημα VI του παρόντος, είτε σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή κοινοτικό νομοθέτημα, απαιτεί αυστηρότερα όρια τιμών από αυτά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2, καθορίζονται κατ' αναλογία και αυστηρότεροι έλεγχοι εκπομπών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.