Προεδρικό διάταγμα 595/84 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αποστάσεις ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διακρίνονται 2 κατηγορίες αποστάσεων ασφαλείας:

 

1. Εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας, ήτοι αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου καθώς και μεταξύ των στοιχείων αυτών και του περιγράμματος του πρατηρίου. Οι αποστάσεις αυτές πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις τιμές των κατωτέρω πινάκων 1 και 2.

 

Πίνακας 1: Απόσταση κάθε δεξαμενής υγραερίου σε μέτρα

Χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου

Απόσταση από το κέλυφος

της δεξαμενής (m)

Από το περίγραμμα (όριο ιδιοκτησίας) του πρατηρίου, και το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου πωλήσεων

10

Από το πλησιέστερο σημείο των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου και σταθερές πηγές έναυσης

10

Από το περίβλημα των συσκευών διανομής

10

Από τις συσκευές διανομής φυσικού αερίου

5

 

Πίνακας 2: Αποστάσεις μεταξύ των λοιπών χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου (m)

Στοιχείο της εγκατάστασης

(1)

(2)

(3)

(4)

Περίγραμμα πρατηρίου κτίριο πρατηρίου & σταθερές πηγές έναυσης

περίβλημα συσκευών διανομής

Σημείο πλήρωσης δεξαμενής (δεξαμενών)

Αντλίες και συμπιεστές υγραερίου

(1)

0

10

10

10

(2)

10

0

10

10

(3)

10

10

0

-

(4)

10

10

-

0

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

2. Εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας, ήτοι αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου και στοιχείων ή κατασκευών εκτός του περιγράμματος του πρατηρίου. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον:

 

α) από τον άξονα σιδηροδρομικών γραμμών 30 m

 

β) Από το πλησιέστερο σημείο του άκρου αυτοκινητόδρομου ή εθνικού δρόμου 10 m στις περιπτώσεις χωροθέτησης ενός μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος. Η υπόψη εξωτερική απόσταση ασφαλείας μετράται από το πλησιέστερο άκρο της κύριας Εθνικής οδού ή αυτοκινητοδρόμου και όχι του άκρου της παράπλευρης οδού (service road) αυτών.

 

γ) από στάση λεωφορείου ή άλλου συγκοινωνιακού μέσου 30 m

 

δ) Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, 20 m, μετρούμενη από το πλησιέστερο σημείο των παραπάνω κτιρίων, στις περιπτώσεις χωροθέτησης του μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος

 

ε) από τα σύνορα των οικοπέδων παιδικών σταθμών, σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων και υπεραγορών τροφίμων και άλλων ειδών καθώς και από τα όρια των κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων ενοριακών ναών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων,δημοσίων υπηρεσιών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων 80 m.

 

στ) από γήπεδα χωρητικότητας πάνω από 1000 άτομα, νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατόπεδα, εργοστάσια ή χώρους αποθήκευσης ή πώλησης εύφλεκτων, εκρηκτικών ή τοξικών υλών, δασών ή δασικών εκτάσεων χαρακτηρισμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας 150 m.

 

ζ) από αρχαιολογικούς χώρους, την απόσταση που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις που προβλέπουν την δόμηση στους χώρους αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 282/1999 (ΦΕΚ 242/Α/1999), την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2011 (ΦΕΚ 208/Α/2010), τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 115 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

3. Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 269/1981 και 595/1984, και βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, ή ως χώροι προοριζόμενοι για άλλη κοινωφελή χρήση, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, η οποία ορίζεται ως η ημερομηνία κατάθεσης του οριστικού τιμήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

4. Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που διαθέτουν ισχύουσα την 31-12-1997 έγκριση καταλληλότητας θέσης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της αδείας λειτουργίας.

 

5. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 269/1981 ή του προεδρικού διατάγματος 595/1984 όπως ίσχυε, και δεν έχουν λήξει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται μέχρι 10 χρόνια από την έκδοση ή ανανέωσή τους, μετά την πάροδο των οποίων πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περαιτέρω ανανέωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως τροποποιείται με το παρόν διάταγμα. Η παράταση αυτή βεβαιώνεται επί του εγγράφου της ισχύουσας άδειας λειτουργίας τους από την αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε χωρίς άλλη διαδικασία, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.